Ads 468x60px

سازمان شورای اتحاد ملی کرمانشاه ایلام و لرستان

۱۳۹۲ فروردین ۱۹, دوشنبه

منشوری حقوقی برای رهایی از دست جهل و خرافات و راهی بسوی انسانیتمنشوری حقوقی برای رهایی از دست جهل و خرافات و راهی بسوی انسانیت
با قلم ساموئیل کرماشانی
دولت جمهوری فدرال دموکراتیک ایران
منشور سرنگونی رژیم جهل جنون خون آخوندی

به نظرم من بهترین راه چاره ای که بتوانیم با رژیم سرکوبگر جنون آخوندی روبرو بشویم باید در مرحله اول تمامی احزاب کردستانی با هم ادغام بشوند و یک تشکیلات بر اساس شورای ملی دولت محلی فدرال کردستان تشکیل بشود که این تشکیلات عبارتند از کومه له هر 3 بخشش و حزب دموکرات کردستان هر دو بخشش و حزب پاک خبات پژاک و اسم احزاب محفوظ میماند لاکن بجای اینکه بنام احزاب انها را صدا کنیم به نام شورای رهبری اتحادیه گروهای کردستان و یا شورای ملی دولت محلی فدرال ایالات کردستان به کار به بریم و در ضمن تمامی احزاب فارس از چپ گرفته تا راست با هم کنار بیایند و یک شورای ملی جمهوری فدرال دموکراتیک ایران را تشکیل بدهند و در ان هم نمایندگان کرد نمایندگان بلوچستان عربهای اهواز جنبشهای آذر بایجانی و تمامی سازمانهای سیاسی با هم بر سر سیستم سیاسی نظام آینده  ایران به توافق برسند و هم از نظر بین المللی قابل اعتبار هستند و هم از نظر و حیث داخلی هم از پایگاه مردمی برخوردار خواهند شد چرا چون دیگر مردم سردرگم نیستند که بیایند و هرکی هرکی باشند گروه گروه کوچک کوچک کاری از پیش برنخواهند برد.

 به نظر من اگر ما بیایم و بگویم به نوع حکومت فکر نکنید و اول بیاید رژیم را سرنگون کنیم بدون برنامه ریزی این یک نوعی خود ساده لوحی گیجی و سردرگمی میباشد باید اول قبل از هر چیز برنامه سیستم نظام سیاسی آینده ایران مشخص کنند و با برنامه ریزی پیش بروند و بر اساس سیستم نظام سیاسی ایران آینده هم به اطلاع عموم مردم ایران برسانند و هم خطش مشخص خواهند بود و هم راه سرنگونی هم میسر و موثر تر خواهند بود.

رعایت کامل حقوق زنان و برابر با مردان یکی از اصلیترین برنامه و پیرو پروگرام و یکی از اساسیترین برنامه این تشکلها باشد  و آموزش و پرورش زنان و رعایت کامل حقوق کودکان
بلاشک اگر ما بخواهیم بدون برنامه ریزی و یک طرح نوین و مشخص نمودن دولت آینده و سیستم سیاسی آینده ایران بخواهیم رژیم را سرنگون کنیم و اینها را موکول کنیم به آینده کار ی است که در پشت یک پرده پنهان تشکیل یک دیکتاتور دیگری میرساند تا اینکه یک سیستم سیاسی آزاد و دموکرات.
 در سال 1357 هم خیمینی هم چنین گفت مهم این است رژیم شاه سرنگون بشود بعدأ این مردم هستند که در تشکیل دولت و سیستم سیاسی آینده کشور تصمیم گیری میکنند خوب اگر در آن زمان گروه های سیاسی و تشکلهای سیاسی بر سر یک برنامه و طرح ریزی یک سیستم سیاسی دموکراتیک به توافق میرسیدند به این روز نمیرسیدیم که امروز داریم در زیر ظلم و ستم این حکومت که صد با ر از رژیم شاه بدتر بود نمینالیدیم بنابر این اول طرح ریزی یک سیستم سیاسی و بر اساس برنامه ریزی و به اطلاع عموم مردم برساندن این سیستم سیاسی و برگه ی از رونوشت این سیستم سیاسی آینده ایران برای سازمان ملل ارسال بشود که این سیستم سیاسی توسط تمامی گروها ی سیاسی خارج از کشور و داخل کشور مورد پسند خواهند بود باید به تمامی ماده های حقوقی و قانونی این سیستم سیاسی اشاره بشود بعد از این چند نسخه از این قوانین و سیستم سیاسی آینده ایران برای عموم مردم ایران هم از راه تلویزیونهای ماهواره ای و هم از راه انترنت و هم از راهای دیگر برای مردم ایران ارسال بشود و توسط انواع شیوه های گوناگون به داخل ایران ارسال بشود و من مطمئنم که سیستمی سیاسی بر مبنای مبادی و ماده های حقوق انسان و آزادی بیان و آزادی مطبوعات آزادی اندیشه و آزادی تفکر از هر نوع به گوش عموم مردم برسد راه سرنگونی خیلی آسانتر و موثرتر خواهند بود و هم از راه دیگر متحد شدن احزاب ایرانی باز میتواند دل مردم را بسوی خود جلب کنند که راه و مسیری دیگر خلاف آن مسیری که امروز در ایران است مورد پسند مردم و عموم مردم ایران قرار خواهند گرفت .
و باز تشکیل شورای ملی جمهوری فدرال دموکراتیک ایران بر اساس سوسیال لیبرال دموکراسی که آزادیهای مهم و بشری در آن وجود دارد مورد پسند عموم مردم ایران قرار خواهند گرفت.
برای مثال گروه های بلوچستانی هم عین همین برنامه که احزاب سیاسی کردستان تشکیل میدهند آنها هم تشکیل میدهند و نمایندگان کردها آذریها بلوچها عربها در شورای ملی جمهوری فدرال دموکراتیک ایران آینده عضو میشوند یعنی این شورا هر 4 سال یکبار یکی از نمایندگان ملیتهای ساکن ایرانی مثل فارسها کردها عربها بلوچها آذریها و لرها برای ریئس دوره ای این شورا انتخاب میشوند و اما پیش از اینکه بقدرت برسند برای تجربه هر 6 ماه یکبار یکی از نمایندگان ملیتهای ساکن ایران ریئس دور ه ای این شورا را بر عهده میگیرند و در زمانیکه رژیم را سرنگون شد یک دولت موقت برای کارهای سازنده تشکیل میشود و در مناطق خودگردان هم عین همین یک دولت موقت محلی تشکیل میشود که برای مثال دولت موقت محلی آذربایجان دولت موقت محلی کردستان و دولت موقت محلی خوزستان و دولت موقت محلی بلوچستان و دولت سراسری جمهوری اتحادی لیبرال فدرال دموکراتیک ایران هم تشکیل میشود در طول این 6 ماه انتخاب دوره ای برای ریئس دوره ای شورای ملی دولت جمهوری لیبرال فدرال دموکراتیک ایران بطور موقت هر 6 ماه یکبار میباشد تا اعلام دولت و خروج از دولت موقت بعد از این انتخاب برای ریئس دوره ای شورا هر 4 سال یکبار خواهند بود.
وباید طرح ریزی برای تغیر قوانین نابرابری کشور کنونی و بازنویسی قوانین کشور بر اساس انسانگرائی و قوانین سازمان ملل و پایبند بودن به تمامی ماده های حقوق بشر سازمان ملل و رعایت حقوق کودکان حقوق برابری زنان با مردان مشارکت فعال زنان در عرصهای سیاسی و اجتماعی حقوقی برای انسانها از هر نوع یک قوانین سختگیرانه بر ضد تبعیض جنسی تبعیض قومی تبعیض نژادی که راه آنهایکه دست به آن میزنند مسدود بشود که دیگر توان آن را نداشته باشند آزادی کامل مطبوعان از هر نظر آزادی تشکیل احزاب دستجات مختلف در جامعه برچیدن حکم ضد انسانی اعدام بطور کلی و حذف این قوانین در کشور و آموزش و پرورش برای کودکان منع نمودن کودکان زیر سن قانونی برای خواندن درس مذهبی درس مذهبی برای جوانان زیر 18 سال ممنوع است چراچون یک نوجوان ساده به دست این فریبکاران گرفتار میشود و مغزش را شستشو میکنند و او را تبدیل به یک جانور درنده در پوست انسان میکنند برای مثال مثل بن الادن و سران رژِیم ایران و طالبانهای افغانستان و بنابر این درس مذهبی برای افراد زیر سن قانونی ممنوع خواهند بود بالای 18 سال دیگر خودش آزاد است اگر بخواهد در باره مذهب درس بخواند یا نه برچیدن کتابهای مذهبی مخرب که در جامعه بذر خشونت میکارد بازنویسی نمودن کتابهای درسی بر اساس انسانگرائی و انساندوستی طرح ریزی قوانینی برای حفظ محیط زیست در کشور برای سلامتی انسانها بهتر نمودن کارهای بهداشتی برای مردم بیمارستانهای مجانی برای مردم درست نمودن کمک هذینه اجتماعی .
مسئولین کشور باید به حیثیت و کرامت انسانی مردم احترام بگزارند و از حیثیت و کرامت انسانی ملت دفاع و پاسداری کنند.
در قوانین ایران آینده باید تمامی راه های که بعنوان دخالت در امور شخصی و خصوصی انسانها میباشد و در رژیمهای گذشته صورت گرفته است مسدود بشود و با این پدیده شدیدا برخورد قانونی بشود و منع هر گونه دخالت در امور خصوصی و شخصی انسانها.
در قوانین آینده ایران انسانها باید آزاد باشند ازنحوی عملکرد دولت و مسئولین دولت به طور آزادانه انتقاد کنند و برچیدن هر نوع تفکری که تقدس و قدسیت درست نمودن در ذهنهای خراب شده افراد نادان در جامعه و برقراری آموزش و پرورش رایگان برای افراد بیسواد و بهتر نمودند زمینه برای روشنگری و آگاهی عمومی در کشور.
برگزاری انتخابات آزاد و رفراندوم و احترام به آرای عموم مردم .
بعد از خروج از دولت موقت برای انتقال از دولت موقت همپرسی همگانی و رفراندوم برگزار میشود برای اینکه تمامی مردم با خواست خویش نمایندگان خود را انتخاب کنند.
در آینده به هیچ عنوان ما زندانی سیاسی را نداریم و برخورد پلیس با افراد سیاسی ممنوع میباشد مگر اینکه مرتکب جرم خاصی شده باشد.
تمامی احزاب سوسیالیستی و کمونیستی و احزاب دیگر چپ حق دارند در اداره امور کشور
فعالانه مشارکت کنند مثل راه کارگر چریکهائی فدائی خلق ایران و وقیتکه در باره اتحاد تمامی
اگر ملتهای ایرانی بر سر این راه به توفق نرسند و احزاب تمامیتخواه  ایرانی همچنان بر افکار شوینیستی خود پا بر جا باشند و کمی در باره سبک کار خویش دست به تحقیق نزنند و دست به خودکاوی نزنند و به ملیتهای ایران احترام نگذارند و این ملیتها را قوم خطاب کنند که یک نوع توهین به شعور این ملیتها میباشد دست نکشند باید بهایی این پرخاشگری را به پردازند آنگاه دیگر خبری از یکپارچگی ارضی ایران و این ایران را تکه تکه خواهند شد.
 متاسفانه هنوز هم هنوز است به زبان و هویت انسانها ی که در ایران زندگی میکنند توسط سیاستمداران تمامیتخواه ایرانی توهین میشود و تبعیض بیداد میزند  تبعیض نژادی و تبعیض جنسی و تبعیض شده کار اصلی این احزاب از دست اندرکاران رژیم تهران گرفته تا احزاب و دستجات تمامیتخواه کوراندیش نژادپرست از دنیا بی خبر ایرانی در خارج از کشور در روم به اصطلاح ایران هرگز آزاد نمیشود در یک چت روم پالتالکی یکی از اعضای شورای به اصطلاح ملی ایران با روز روشن به کردها و لرها توهین نمودند و اینطور سخنشون را بیان میکردند کردها و لرها از کاولیهای هنودستان هستند در حالیکه لرها و کردها زمانی که دستورات رفتار انسانی و زیستن به انسانها یاد داده بودند پارسها در هرات امروزی افغانستان بلد نبودند یک خانه برای خود درست کنند که کردها و لرها 7078 سال پیش آتش را کشف نمودند و توانستند زیستگاه برای انسانها درست کنند و تمدن بشریت را ارتقا؛ دادند و برای اثبات این نوشته میتوانید به تاریخ مزوبوتامیا مراجعه کنید هر چند تاریخ نویسان دروغگو خیلی از تاریخ ما را دزدیده اند و کوروش کبیر از پدری یهودیتبار از ناحیه ارومیه و مادری از اهل گوران به دنیا آمده است که هم پدرش و هم مادرش کرد هستند  برادران فارس ما ایشان به به خویش متعلق میدانند در حالیکه این مرد بزرگ کردتبار بوده  است و تاریخ هم اثبات میکند.
 احزاب حرف میزنیم یعنی تمامی احزاب موجود .

برای مثال سازمان مجاهدین خلق ایران.

چریکهائی فدائی خلق ایران تمامی شاخهای آن گروه.
راه کارگر
سلطنت طلبها مشروطه خواهان
و تمامی احزاب موجود در صحنه سیاسی ایران .

توافق بر سر خواندن اذان در اماکن عمومی یکبار در روز آنهم در ظهر ملاها تنها این حق را دارند که به مدت 2 الی 3 دقیقه بیشتر از آن این حق را ندارند برای عموم حرف بزنند و یا روضه بخوانند  بعد دیگر ممنوع باید گردد و باید افراد مذهبی به حقوق انسانی مردم احترام بگزارند و بخود اجازه ندهند که دست به خرافات گوی بزنند در پشت بلندگوهای مساجدها و در امور خصوصی و شخصی انسانها دخالت کنند و و هر نوع دخالتی از امور خصوصی و شخصی انسانها توسط ملاها جرم محسوب میشود و جرمش خیلی سنگین خواهند بود.
و
ملاها دیگر این حق را ندارند تحت عنوان نصیحت کردن برای عموم حرف بزنند هر کسی که دوست داشت میرود به مسجد و به افراد مذهبی گوش فرا میدهد و نباید حرفهای ملاها از چهاچوب مسجدها خارج بشود دولت لیبرال فدرال دموکراتیک ایران تمامی بلندگوهای مساجدها را جمع آوری میکند اذان خواندن فقط در چهارچوب مسجد میباشد نباید خارج از چهارچوب مسجد خارج بشود چرا چون برای سلامتی مردم خوب نیست خیلی از کودکان را از خواب میپراند و دچار وحشت میشوند به خاطر اذان خواندن ملاها و باز توسط همین مساجد و همین بلندگوها ملاها مردان را علیه زنان تحریک میکنند تحت عنوان بد حجابی بد پوششی به قول این روانیها برادر علیه خواهر تحریک میکنند و فتوا صادر میکنند دستور قتل زنان میدهند تحت عنوان ناموس و شرف و راه را برای قتلهای ناموسی باز میکنند و دستور گرفتن دادن برای  جان زنان را صادر میکنند توسط ملاهای خشونتکار و به زنان با روز روشن توهین میکنند و میگویند باید همیشه زن از مردش بترسد این خودش خیلی مسخره و احمقانه است که دستوردادن  گرفتن جان یک انسان با این آسانی صادر بشود توسط ملاهای که همیشه سرچشمه خشونت بوده دستور خشونت  بر سر زبان آنها جاری شده است و به جامعه منتقل شده است و هر روز ما خبر کشته شدن یک دختر بدست پدرش و یا برادرش و یا کشته شدن یک خانم بدست شوهرش تحت نام ناموس و شرف بله وقتیکه ملاها رادر این باره منع نمودیم آنگا جامعه ما روبه رشد و ترقی خواهند رفت و پیشرفت خواهند کرد در هر شهری نزدیک به 60 تا مسجد هستش در هر 60 تا 60 نفر از ملاهای فریبکار برای مردم خط و نشان میکشند و دستور قتلعام زنان تحت عنوان بد حجاب بد رفتار و بقول آنها زشت پوش مردان را علیه زنان تحریک میکنند و د رنهایت مردان کور تحت تاثیر این هذیان گویان کور قرار گرفته و به آسانی جان زنان را میگیرند بنابر این ممنوع نمودن اذان در اماکن عمومی و ممنوع نمودن حرف زدن ملاها در اماکن عمومی ضروری میباشد برای پیشبرد و تکامل جامعه و رعایت حقوق انسانی زنان لازم میباشد .
بنابر این باید برای سلامتی مردم خود و درست نمودن یک جو سالم و درست و صحیح برای مردم خود مسئول باشیم و با هر نوع تفکری مخرب و خشونتکار مقابله کنیم در ایران آینده یک کشور با تمام معنا انسانوار بسازیم که همین یک کشور متمدن و تاریخی هم میباشد بیاید تا این کشور تاریخی به یک جایگاه حقوق انسان تبدیل کنیم از کینه توزی دست برداریم مثل اعضای یک خانواده به یکدیگر نگاه کنیم انسان باشیم و انسانیت در راه و رفتار و گفتار و کردار خویش تقویت کنیم انسان هستیم به دنیا نشان بدهیم که ما مهد انسان و انسانیت هستیم.
کرامت انسانی مردم را حفظ و گرامی بداریم.
سلام بر روح وروان پاک انسانهای آزاده که برای راه آزادی و انسانیت جان خویش را فدا نموده است
سلام بر انسانیت درود بر آزادی و دموکراسی
با امید آن روزی که ما ایران را به مهد انسانی و حقوق انسان در سرتاسر جهان تبدیل کنیم
ساموئیل کو کرماشانی
اگر دوستانی که از این مقاله انتقاد دارند لطفأ با شماره زیر تماس بگیرند 0046720303668
و یا با ایمیل زیر با من تماس بگیرند
Samuel_ku32@yahoo.se
Samboy32@live.se
samuel.ku35@gmail.com
29/11/2009


دولت جمهوری فدرال دموکراتیک ایران
در دولت جمهوری فدرال دموکراتیک ایران آینده باید حقوق برابری زنان با مردان در اولویت قرار گیرد و حقوق کودکان تشکیل یک دادگاه ویژه برای ببرسی جرایم علیه کودکان و علیه زنان برخورد خشن با زنان و دختران تحت هر عنوان ممنوع میباشد و جرم محسوب میشود زنان به طور مستقل حق دارند حزب خودشان را تشکیل بدهند و یک خانه تحت نظر خود زنان برای زنانی که با خشونت روبرو میشوند درست میشود هر مردی که بخواهد علیه زنان دست به خشونت بزند عکس او منتشر میشود و به تشکلهای زنان داده میشود و ممنوع الملاقات میشود با زنان به هیچ عنوان نمیتواند با زنان ملاقات کند تا زمانیکه دکتر روانشناس مراقبش دستور بدهد که این مرد حالش خوب شده است و دیگر مرتکب چنین جرمی نخواهد شد بکار بردن کلمه توهین آمیز مثل ضعیفه برای زنان توسط مردان جرم محسوب میشود و جرم دارد از 6 ماه زندان تا جریمه نقدی تجاوز به عنف خیلی جرمش سنگین خواهد بود که بین 12 سال تا 15 سال زندان به اضافه جریمه نقدی که مرد توان پرداختش را نداشته باشد دادگاه ویژه برای جرایم مثل تجاوز به عنف اذیت و آزار زنان توسط خود زنان برگزار میشود و خود زنان در این باره تصمیم میگیرند و این دادگاه ویژه مسئولیت دارد برای مبارزه با تبعیض علیه زنان در کارخانه ها اگر صاحب کار یعنی کارفرما بخواهد بین زن و مرد تبعیض قائل بشود جرمش خیلی سنگین خواهد بود بار اول جریمه نقدی اما بار دوم زندان به اضافه مصادره اموالش.

بیاین همراه شوید در این گروه یعنی گروه جمهوری فدرال دموکراتیک ایران
در ایران ما نیاز به یک سیستم لامرکزی داریم چرا چون ایران کشوری میباشد که کثیر الملل و دولت آینده ایران دولت جمهوری لیبرال فدرال دموکراتیک ایران میباشد یعنی دولت جمهوری فدرال دموکراتیک ایران من اگر کسی سئوالی در این باره یعنی در باره قوانین دولت جمهوری فدرال دموکراتیک آینده ایران دارند میتوانند بامن در میان بگزارند و یا اگر سئوالی هم دارند پیشنهاد بکنند من مقاله ای مفسر در باره قوانین و حقوق برابری زنان با مردان حقوق کودکان و تمامی ماده های ان با تفسیر منتشر میکنم . با تشکر ساموئیل کو کرماشانی
-----------------------------------------------------------------------
سیستم نظام آینده ایران دولت جمهوری فدرال دموکراتیک ایران یاتجزیه ایران سیاستمداران باید بین این دو یکی را انتخاب کنند حق و حقوق ملیتهای ساکن ایران مثل کردها آذریها بلوچها عربها ترکها و حتی حقوق انسانی بخشی از فارسها و گر نه دیکتاتور دگر نخواهد شد اینبار موضوع خیلی جدی میباشد مثل سالهای قبل از انقلاب نیست که مردم کور باشند و به آسانی گول این ملا و ان ملا را بخورند اینبار همه هشیار و بیدار هستند ملت کرد خیلی بیدار است امروز بر خلاف قبل قبلأ هم بیدار بود اما به خاطر اینکه اعتقادات مردم ایران مثل امروز نبود گول فتواهای کثیف ملاها را میخوردند برای قتلعام کردها بسیج میشدند اما امروز هم ملت عزیز و شجاع کرد بیدار هستند و هم از یک روابط دیپلماسی برخوردار هستیم و هم ملت ایرانی هم بیدار شده اند دیگر گول مذهبیون را نمیخورند
حالا دیگر رژیم مذهبی ایران میداند که مردم دیگر گول فتواهای مزه خرف آخوندها را نیمخورند آمده اند یک بحث دروغین غیر عقلانی و نادرست پخش میکنند تحت عنوان تجزیه طلب این برچسپهای کور باز توسط مزدوران خارج کشوری رژیم مهر تاید بر رویش میگذارند و در فیسبوک از این تحرکات مسخره و ابلهانه دم میزنند بله رژیم وقیتکه مردم کردستان را سرکوب کرد تحت نام تجزیه طلب عین همین برنامه برای ملیتهای دیگر ساکن ایران دارند مثل بلوچها عربها آذریها باید ملیتها از امروز مرز خود را با دشمنان ملیتها مشخص کنند و همه با هم دست در دست یکدیگر بدهند تا این ترفندهای کثیف هم خنثی کنند که رژیم برای توجه نمودن سرکوب بیشتر دست به این تحرکات کثیف و ابلهانه زده است.
در سیستم سیاسی آینده ایران قوانین مذهبی بطور کلی ممنوع خواهد شد
وبه جای آن قوانین انسانی بین المللی برقرار میشودساموئیل کو کرماشانی
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
.
من نمیدانم این انجمن پادشاهی ایران کجا هستند؟ آیا ایران باردیگر پادشاهی خواهد شد؟ نه تفکر سیستم نظام پادشاهی برای همیشه از اذهان مردم پاک شده است و ملت ایران بیدار شده است وملت گله گوسفند نیستند که چوپان بخواهند ملت انسان هستند خودشون راه خودشون پیدا میکنند ما انسان هستیم نه نیاز به پادشاه داریم و نه به رهبر ما رهبری خودمان هستیم در ایران آینده یک سیستم لیبرال فدرال دموکراتیک برقرار میشود که یک سیستم لامرکزی برقرار میشود که دیگر به هیچ عنوان نظام دیکتاتوری باز نخواهند گشت چرا چون یک سیستم لامرکزی یک نوع تقسیم قدرت میباشد این تقسیم قدرت که میان ملیتهای ساکن ایران برقرار میشود دیگر راهی برای اندیشه دیکتاتوری باقی نمی ماندو این ملت هستند که نمایندگان خویش را انتخاب میکنند برای پیشبرد کارهای اقتصادی و اجتماعی اگر بعد از 4 سال اینها هم نتوانستند کارهای خویش را به خوبی پیش به برند برداشته میشوند و کسانی دیگر انتخاب میشوند از
سوی مردم و ملت ما نظامهای پادشاهی را دیده ایم در آن خیلی ظلم و ستم میشوده است در نظام پادشاهی ایران ظلم و ستم بین مالک و فقیر و بین زمین داران و بین انسانهای که کارگر بودند وجود داشت میدانی در زمان شاه یک انسان فقیر باید برای کدخدای محلش پول میداد اگر نمیداد بلافاصله دستگیر میشد و زندانی میشد خوب ما دیگر نه نیاز به خان و خان آقا داریم و نه نیاز به نماینده خدا بر روی زمین ما به سادگی میگویم ما نیاز به
رفاه داریم نیاز به آزادی و دموکراسی داریم.
در زمان شاه هر کار گر باید12 تا 17 ساعت کار میکرد و حق و حقوقی برای کارگران باقی نگذاشته بود شاه .
ما ملیتهای تحت ستم ایرانی خواستار یک سیستم لیبرال فدرال دموکراتیک هستیم در ایران که اینها را رعایت کند حقوق برابری زنان با مردان در همه زمینه ها حق انتخاب همسر توسط خود زنان و دختران بدون دخالت پدر و یا مادر و یا عمو و یا برادر حق سرپرستی کودک و کمک هذینه اجتماعی برای زنانی که از شوهرانشان جدا شده اند برچیدن کتابهای مذهبی و مخرب و باز نویسی کتابهای درسی بر اساس انساگرائی
حقوق متساوی بین تمامی احاد افراد کشور ریشه کن کردن تبعیض و تفرقه برچیدن قوانین مخرب دینی و مذهبی و بازنویسی نمودن قوانین کشور بر اساس قوانین بین المللی رعایت کامل حقوق کودکان برچیدن تمامی کتابهای خرافاتی و مذهبی که به زنان توهین میکند آزادی کامل در باره حق پوشش هیچ کسی این حق را ندارد از زنان ایراد بگیرد در باره پوشش هر کسی این کار را بکند طبق قوانین آزادیهای فردی مورد مجازات قانونی قرار میگیرد . در ایران آینده باید به طور کلی حکم ضد بشری اعدام بر داشته بشود و کارها راه های دیگر میباشد که میتواند به انسانها کمک کند تا به صفوف جامعه بازگردند و باید روانشناسانی بیشتر داشته باشیم برای اینکه به به جامعه کمک کنند .
آموزش و پرورش سالم برای کودکان و نباید به کودکان زیر 18 سال اجازه داد تا به مدرسهای مذهبی و مخرب بروند درس مذهبی برای افراد زیر سن قانونی ممنوع باشد. آذان در اماکن عمومی ممنوع میباشد چرا چون آرامش مردم را برهم میزند یک بار در روز آذان خواندن آن هم در هنگام ظهر جدای دین به طور کامل از سیاست توافق با افراد مذهبی این معیارها را باید رعایت کنند فقط یک بار در روز میتوانند آذان را بخوانند ما امروز در عصر تکنولوژی هستیم ساعت است و هر کسی که بخواهد نماز بخوانند میداند چه ساعتی باید نماز بخوانند دیگر نیازی به خواندن آذان نداریم
در اماکن عمومی.
و نباید یادمان برود مشارکت فعال زنان باعث رشد و شکوفائی کشور خواهند شد و باید زنان آزادی کامل را داشته باشند مثل رفت و آمد بدون اجازه دیگری حق تصدی هر مقام مشارکت در پوست ریاست جهموری تشکیل حزب و انتخاب آزادانه پوشش و هر طوری که مردان از آزادی برخوردار هشتند باید زنان هم برابر با مردان از این آزادی برخوردار باشند
انتخاب آزادانه همسر و آزاد هستند اگر همسرشان به دلشان نباشد به آسانی از او جدا بشوند تشکیل دادگاه ویژه زنان علیه جرایم تحت نام قتلهای ناموسی زنان خود دارائی یک دادگاه ویژه خواهند بود و دست مردان کور و خرافات پرست را برای همیشه کوتاه خواهند کرد که تا به حقوق انسانی زنان و همسران خویش احترام بگذارند توجه کنید در جمهوری اتحادی لیبرال فدرال دموکراتیک ایران هر کسی علیه زنان کلمه توهین آمیز مثل ضعیفه به کار به برد طبق قوانین ویژه حقوق زنان مورد مجازاتهای سخت قرار خواهند گرفت زندان به اضافه مجازات نقدی
حق پوشش بیمه برای کارگران و حق و حقوق کارگران بر اساس ستانداردهای بین المللی باید به حقوق کارگران توجه خاص نمود چرا چون این کارگران و زحمتکشان هستند که سازندگان کشور هستند
حقوق برابر کارگران زن و مرد در محیط کار هر نوع تبعیض علیه کارگران تحت هر عنوان ممنوع است
جمهوری اتحادی لیبرال فدرال دموکراتیک آینده ایران
که حقوق همه احاد افراد ملت برابر و یکسان باشد ما نمیخواهیم بار دیگر ملیتهای ساکن ایران مورد ظلم و ستم ملی و قومی قرار بگیرند ما می خواهیم سیستم نظام تفرقه و تبعیض را ریشه کن کنیم برای همیشه.
ساموئیل کو کرماشانی
//////////////////////////////////////////////////////فرا خوان ضرورت درخواست از سازمان ملل برای ایجاد مکان امن برای کردها در داخل خاک ایران و درست کردن یک خط قرمز در کردستان شیوه ی همان خط قرمزی که در سال 1991 که دست نیروهای صدام را در کردستان عراق قطع کرده بودند باید سازمان ملل یک منطقه امن برای کردها در داخل خاک ایران ایجاد کند که شامل پرواز ممنوع و منع نیروهای سرکوبگر رژیم فاشیزم مذهبی در کردستان این خط قرمز باید از تمامی شهرهای کردستان تشکیل بشود که شامل تمامی شهرهای کردستان باشد که همان شیوه که در کردستان عراق این مکان امن برای کردهای آن کشور در سال 1991 بنابر درخواست زند یاد تورک اوزال ریئس جهموری وقت ترکیه و جانمیجر ریئس وزرای وقت انگلستان تشکیل شد این مکان امن برای کردها بهترین راه چاره میباشد که هم دست سرکوبگران رژیم را از کردستان کوتاه میکند و هم دیگر کسی کشته نمیشود و امور اداره منطقه باید توسط سازمان ملل اداره بشود تا یک سال بعدش به خودکردها اداره امور امنیتی و کارهای اداری تحویل داده میشود شما یادتان هست که در سالهای نود این برنامه در کوسوا و کردستان عراق برپا شد برای اینکه توسط اشغالگران مردم این مناطق کشته نشوند
باید تمامی سازمانهای سیاسی کردستان احزاب سیاسی در کردستان مثل کومه له حزب دموکرات کردستان حزب پاک و تمامی احزاب کردستانی یک تومار بزرگ یک صدا و یک دست به سازمانهای بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد و که مسئولیت دارد که اگر یک کشور با مردم خود در یک منطقه از ناحیه کشور که بدرفتاری کند به خاطر نژاد و ملیت و زبان که باید مکان امن در داخل خاک آن کشور برای حفظ جان شهروندان درست کند این برنامه در بنده های حقوقی و قانونی شورای امنیت سازمان ملل آمده است
ساموئیل کو کرماشانی


////////////////////////////////////
hey we should try to talk with the UN to get protection for the Kurds in Iran, the Iranian regime murders every day a person and we want the same as the United Nations has taken decisions on northern Iraq in 1991 that Saddam could not attack the Kurds we should all be together to stop the Iranian regime in Kurdistan, the Iranian regime makes mass killings in Kurdistan almost every day, but it will just a little news from there, and we hope that the UN take a decision on it and protect the Kurds in iran protection area shall be the whole Kurdish towns in Iran is the only United Nations as a guide Kurdish areas. we are all together to say no no to execution in Iran, we should say yes to life and liberty. We have sent a letter to the UN and we will not go in right now, but I'll just put up a little bit about this letter

samuel ku kermashani
19-11-2009

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر