Ads 468x60px

سازمان شورای اتحاد ملی کرمانشاه ایلام و لرستان

۱۳۹۰ بهمن ۲, یکشنبه

فرزندان زندانی سیاسی اعدام شده (شهید فرهاد وکیلی)
فرزندان زندانی سیاسی اعدام شده (شهید فرهاد وکیلی)

تمام شهر را سکوت فراگرفته، و وجدانی بیدار نیست که صدای فریادهای در سینه مانده را بشنود.
صدای آه وناله فرزندانی که از دوری پدر خود بغض ها را بلعیده و در سکوت شهر فریاد چراها سر می دهند.
پدر عزیز این روزها را بی تو چگونه می توان سپری کرد؟ چگونه می توان بوی خوش زندگی را حس کرد؟
آیا بدون حضور شما چگونه می توان حقیقت بزرگ زندگی را دریافت و درک کرد؟ و چگونه می توان گرمی صمیمانهُ دستهای پدرانه ات را لمس کرد و خنده های پر رمز ورازت را دید و درک کرد؟ در غیاب شما چه کسی می تواند درسها ونصیحتهای پدرانه را به ما بیاموزد؟
پدر عزیز بدون شما گرمی آفتاب و روشنایی مهتاب برایمان معنی ندارد.

۱۳۹۰ دی ۱۸, یکشنبه

گفتگوی آقای عبدالرحمان حاج احمدی رهبر حزب حیات آزاد کردستان با برنامه دیدگاه در نوروز تیوی در باره برنامه و اساسنامه حزب حیات آزاد کردستان ونحوی رفتار رژیمهای ایران با ملیتهای تحت ستم ایرانی مثل کرد بلوچ عرب آذری ترکمن و اقلیتهای مذهبی مثل یارسانیان و بهائیان سنی و شیعه و تبعیضهای مذهبی و نژادی در بین احزاب سیاسی ایرانی و رژیمهای دیکتاتوری از شاه تا شیخ علیه این ملیتها در ایران


گفتگوی آقای عبدالرحمان حاج احمدی رهبر حزب حیات آزاد کردستان با برنامه دیدگاه در نوروز تیوی در باره برنامه و اساسنامه حزب حیات آزاد کردستان ونحوی رفتار رژیمهای ایران با ملیتهای تحت ستم ایرانی مثل کرد بلوچ عرب آذری ترکمن و اقلیتهای مذهبی مثل یارسانیان و بهائیان سنی و شیعه و تبعیضهای مذهبی و نژادی در بین احزاب سیاسی ایرانی و رژیمهای دیکتاتوری از شاه تا شیخ علیه این ملیتها در ایران


-----------------------------'
kurdane.com
با گفتگو و مذاکره و نیز زبان کُردی مخالفیم
فرمانده‌ی کل نیروهای مسلح ترکیه در گفتگویی تأمل‌برانگیز با رسانه‌های این کشور سخنانی بر خلاف رویدادهای داخلی ترکیه عنوان کرد. ژنرال نجدت ازل در سخنان خود آمارهای منتشر شده در رابطه با مبارزه‌ی مسلحانه‌ی پ.ک.ک با ارتش ترکیه را رد نموده و اظهار داشت: آمار قرارگاه مرکزی شاخه‌ی نظامی حزب کارگران کردستان صحت نداشته و در شش‌ماه آخر سال 2011 میلادی این حزب 165 کشته و 50 اسیر و 112 تسلیمی داشته است.

پایگاه خبری خبرتُرک به نقل از فرمانده‌ی کل نیروهای مسلح ترکیه اعلام کرد: من از واژه‌و صفت تروریست برای هموطنانم که در پ.ک.ک هستند استفاده نمی‌کنم چونکه به نظر من آنان به ماهیت این حزب پی نبرده‌اند.

این ژنرال بلندپایه‌ی ارتش ترکیه با اشاره به عملیات پیش‌روی زمستان و سختی‌های آن تصریح کرد: نیروهای مسلح ترکیه در چارچوب سیاست دفاعی کشور کاری به مذاکره و گفتگو نداریم و در این باره موضع خاصی نداریم.

نجدت ازل با رد آموزش زبان کُردی در ترکیه اعلام کرد: بر اساس ماده‌ی سوم قانون اساسی و ماده‌ی چهل و سوم قانون آموزشی ترکیه، آموزش زبان کُردی غیرقانونی است و من آن را به صلاح ترکیه نمی‌بینم.

وی در پایان از عدم همکاری حکومت مرکزی عراق و اقلیم کردستان در مواجه با حزب کارگران کردستان ترکیه خبر داد و اظهار داشت:آمریکا فقط در نوار مرزی و در شمال عراق همکاری داشته و بنابه پیمان سه جانبه‌ی سال 2008 این کشورها ملزم به همکاری با ما هستند.

قرارگاه مرکزی شاخه‌ی نظامی حزب کارگران کردستان طی آماری مدعی شد که در سال 2011 حدود 505 سرباز تُرک در عملیات گریلاهای پ.ک.ک کشته شده‌اند که در این میان 40 شهروند مدنی نیز جان خود را از دست داده‌اند.

کردپا
--------------------------------
kurdane.com
خشونت علیه زنان در سطح خانواده وجامعه
پریسا تربتی :مردان نقش اصلی رادراعمال خشونت بدست می گیرند ومحیط خانه راکه تنها پناهگاه ومامن زن وکودکانشان است بااعمال خشونت می آرایند واین پناهگاه مقدس رابه محیطی وحشت زده وناامن مبدل می سازند، 

زنان ایران ازدیرباز ازتبعات وعوارض ناشی ازخشونت بخصوص درزندگی خانوادگی رنج می برند وآزارهای جسمی وجنسی اعمال شده برآنها تندرستی،سلامت عقل ،تعادل عاطفی وروانی آنهارابه خطرمی اندازد.مردان نقش اصلی رادراعمال خشونت بدست می گیرند ومحیط خانه راکه تنها پناهگاه ومامن زن وکودکانشان است بااعمال خشونت می آرایند واین پناهگاه مقدس رابه محیطی وحشت زده وناامن مبدل می سازند،هرچندخشونت خانوادگی پدیده ای است که دربسیاری ازنقاط جهان به چشم می خوردوزنان زیادی قربانی این خشونت گشته اند ولی این امردرایران رایجتروازشدت بیشتری برخوردارست.اعمال خشونت توسط مردان آرامش رادرفضایی بنام خانه اززنان سلب کرده وسپس باکشاندن این ستم به بیرون ازخانه احساس ناامنی وعدم آرامش رادرسطح جامعه برآنهاارزانی می دارد.
خشوونت و همسرآزاری تنها آزار فیزیکی را دربر نمی گیرد بلکه آزار لفظی و روانی نیز ازانواع خشونت محسوب می شوند. توهین ، تحقیر،همسرگزینی،بی توجهی،بی علاقگی... ازانواع آزارروانی است که می تواند تاثیری به مراتب بیشتر ازآزار فیزیکی داشته باشد.
خشونت خانوادگی علاوه برضرب وشتم وآزارجسمی وروانی شامل سوء استفاده ی جنسی اززنان ودختربچه هادرمحیط خانه ،خشونت مربوط به مهریه وجهیزیه ،تجاوززناشویی،ختنه ی زنان واعمال سنتی آزاردهنده ی زنان می باشد.خشونت علیه زنان به وفوردیده می شودبااین حال زنان ایرانی تاکاردبه استخوانشان نرسد دم برنمی آورند،این پرهیزازبازگوکردن خشونت درهرجامعه یی دلایل خاص خودرا دارد ومتناسب با شرایط زندگی فردی واجتماعی زنان است .درجامعه ی ما به دلایلی ازقبیل :وفاداری به همسروفرزندان،جای نداشتن وحمایت نشدن ازسوی خانه ی پدری،ازدست داد ن فرزندان ،اعتقادات بی اساس عامه ی مردم،نداشتن بنیه ی مالی واقتصادی ودلایل بیشماردیگرازبازگوکردن خشونت توسط مردان اجتناب می کننددرنتیجه ازگرفتن طلاق تاحدممکن می پرهیزندزیرازنان مطلقه درساختارقانونی وسنتی ایران ازهیچگونه حمایتی برخوردارنیستندودرصورت طلاق هیچ سهمی ازدارایی شوهرنمی برند ودچارفقروبی پناهی می شوند،همچنین پس ازطلاق حضانت دختران تا7سالگی وپسران تا2سالگی بامادراست بنابراین ترس جدایی ازفرزندهم مزیدبرعلت شده ومنجربه پذیرش خشونت حتی باداشتن استقلال مالی میشودومجبورندبخاطربیوه نشدن وبیشتردرچاه نیفتادن،درزندگی زناشویی ازخودانعطاف وپذیرش نشان دهند، درنهایت مردان به این دلیل که ازهمه ی جهات موردحمایت قرارمیگیرند ازاین وضعیت استفاده می کنندرفتارغیرانسانی شان بازنان تشدیدمی یابد.این اوضاع توسط زنان تاجایی که بتوانندتحمل می شودولی گاهی آستانه ی تحملشان تمام می شودوبااقدام به خودسوزی وخودکشی خودراازاین خشونت می رهانند،آرامش زیرخاک سردرابه محیط خانه ی متشوش ترجیح می دهند.پس ریشه ی این خشونت رابایددرساختارقانونی ودینی ،سنتی وفرهنگی جامعه جستجوکرد.
سنگینترین مجازات برای مردان پرخاشگر،حتی درشدیدترین مواردکه سبب ازکارافتادگی ،اختلالات عصبی ودرمواردبسیاری منجربه خودکشی زنان می شود،جریمه ی نقدی یازندان است .برای زنان آزاردیده توسط شوهرانشان درقوانین ایران ماده ی جداگاننه یی به تصویب نرسیده وهمان مجازاتهایی که برای ضرب وشتم درمواردعام اجرامی شود،برآنهااعمال می شود.
خشونت وآزارواذیت زنان توسط مردان ازیک طرف ،بی اعتنایی ونادیده گرفتن مراجع قضایی واجرایی برای رسیدگی براین معضل عرصه رابرزنان تنگ ترکرده است.چون مراجعه ی زنان به کلانتری ومراجع قضایی یک قبح اجتماعی محسوب می شودبااین حال زنان اندکی جسارت به خرج می دهندوبه دادگاههامراجعه می کنند بااین حال این مراجع زنان شاکی راجدی نمی گیرند وموضوع شکایت آنها راتنهادرمجموعه ی دعاوی خانوادگی حل وفصل می کنند .
.مبارزه ی قطعی خشونت علیه زنان ایران نیازمند آشنایی بیشتردولت به تکالیفش درخصوص زندگی زنان و بررسی جدی وارئه ی راهکارمنطقی وقابل اجرا،تجدیدنظردرسنتهای دینی علیه زنان،ریشه کن کردن سنتهای غیردینی آمیخته باخرافات،توجه دولت به این مهم که زن شهرو نددرجه دو نیست پس بایدهم سطح مرد ازحق زندگی برخوردارباشد،تغییرنگرش وبرداشت منفی مردان نسبت به زنان میباشد.
دربسیاری موارد خشونت علیه زنان رابه کمک آداب ورسوم وسنت توجیه می کنند.برای مثال: چنانچه زنی عمل خلاف عفت مرتکب شودوبامردی رابطه ی جنسی برقرارکند به دست افراد ذکور خانواده (پدروبرادر در اولویت است) به قتل می رسد.دختری که خانواده اش مخالف ازدواج با اوباکسی که دوستش داردو مجبوربه فراربا اومی شود یابرگردانده می شودوبا شدیدترین شکنجه هاتاحدمرگ مواجه می شودیا تامدت زیادی طردمی شود ومایه ی ننگ آن خانواده محسوب می شود.آداب ورسوم مربوط به شب زفاف که تامدتی پیش بایددرآن شب مردپرده ی بکارت زن راپاره می کرد تانجابت دختررابانشان دادن دستمالی به خانواده اش ثابت کندو...
علاوه برآداب ورسوم اصطلاحات وضرب المثلهایی درفرهنگ شفاهی ما رایج است که دهان به دهان می چرخدوحامل پیام خشونت نسبت به زنان وترغیب مردان به انجام آن است از جمله:گربه رادرحجله بایدکشت(به معنی که بایدزن راازهمان شروع زندگی بارفتارخشونت بارمرعوب ومطیع ساخت).اصطلاح زن-ذلیل (صفت تحقیرآمیزیست برای مردانی که به نظرات همسرخوداحترام می گذارند)،فرهنگ مردسالار،مردان راباصفت زن-ذلیل سرزنش وتحقیرمی کندتابه خودآیند.
درمتون فرهنگی واساطیری ایران نیزاشعارو نقل قولهایی وجوددارد:ازسه چیزبایدحذرکرد: دیوارشکسته،زن سلیطه،سگ گیرنده.زن ناقص العقل است (برای پذیرش ریاست مردبرزن).زن که رسیدبه بیست بایدبه حالش گریست:به پیری زودرس زن اشاره داردوجاذبه های جنسی اورا تا مرزبیست سالگی تاییدمی کند.زن راهمین بس بودیک هنر/نشینندوزایند شیران نر(زن جزبرای زاییدن مردان شجاع بکارنمی آیدودرفعالیتهای اجتماعی نیازی به آنان نیست).
پاره ای تفاسیرسنتی از دین نیزدرترویج نابرابری زن ومرد نقش درندکه این طرزتفکرطی قرون های متمادی تاثیرعمیقی برساختارذهنی مردم گذاشته است از جمله:زنان هرگزنمی توانند درشایستگی وکمال به مردان برسند –صندوقخانه ی منازل مناسبترین مکان برای عباذت زنان است. روا نیست زن راکه بامرد بیگانه سخن بگوید،الابه درشت وبه زجر.زن نمی تواند درجامعه ی اسلامی زمام حکومت رابه دست گیرد .زن نمی تواند به مسند قضاوت وحکم تکیه بدهد.
فرهنگ و سنت و قوانینی که به مرد حق هرگونه روابطی را می ‌دهد، و زن را تنها به اطاعت پذیری در جامعه و خانواده و پذیرش فرودستی دعوت می‌ کند به غایت ارتجاعی و غیرانسانی است که هر انسان برابری طلب و آزادی خواه موظف است به نقد و طرد آن در جامعه سهمی ادا کند. به عبارتی، نه تنها توهین و تحقیر به زن، عملی غیرانسانی و ارتجاعی است، بلکه توهین و تحقیر کل جامعه است. از این رو، همه شهروندان بدون توجه به جنسیت و ملیت، وظیفه دارند بر علیه فرهنگ و سنن و قوانین ضدزن زن موضع بگیرند و در راستای برابری زن و مرد بکوشند. پس تبعیض جنسیتی در جامعه و خانواده به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و هیچ شهروند انسان دوستی نیز نباید ستم بر زنان را تحمل کند
درنهایت وضعیت زنان در ایران زمانی مطلوب می باشد که به این باوربرسند زن هم انسان وبامرد برابر است.زن ومرد دوپیکره ی انسانی هستند که برای ایجاد جامعه یی متعادل آفریده شده اندو نباید هیچ مانعی برای رشدشخصیت اجتماعی،سیاسی وفرهنگی زن وجودداشته باشد.
------------------------
ارجاع پرونده حبیبالله لطیفی به کمسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه
خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان :پرونده حبیب الله لطیفی فعال مدنی که از دو سال پیش در زندان سنندج بسرمیبرد به کمسیون عفو و بخشودگی قوه قضایه ارسال شده است. صالح نیکبخت وکیل مدافع حبیب الله لطیفی با اعلام این مطلب گفت:این دومین باری است که پرونده لطیفی به این کمسیون ارجاع میشود که در نوبت اول ارجاع آن متاسفانه موکلم مشمول هیچگونه عفو ورفعت مجازات نشد.

نیکبخت اظهار امیدواری نمود با توجه به وضعیت متهم و و دفاعیات وی،حبیب الله لطیفی مشمول تخفیف در مجازات و حکم اعدام وی لغو شود.


حکم زندان محمدقوامی فعال سیاسی که به اتهام ارتباط بایکی ازاحزاب کردی وخدشه واردنمودن به استقلال وتمامیت ارضی به دوسال وچهارماه حبس تعزیری ازسوی شعبه دوم 


طی ۳ماه - ۱۲۸بازداشت و ۲۶۲ سال زندان برای ۷۷ شهروند کُرد 


کُردپا: از آغاز فصل پاییز تا کنون نهادهای امنیتی حکومت اسلامی ایران، یکصدو بیست و هشت نفر از شهروندان کُرد را بازداشت کرده‌اند. 
با استناد به مرکز ثبت آمار آژانس کُردپا، طی همین مدت دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران، ٧٧نفر از شهروندان کُرد را به ٢٦٢سال و ٧ماه و نُه روز حبس تعزیری و ١٠سال حبس تعلیقی محکوم کرده است. 
بر همین اساس از میان ١٢٨نفر بازداشتی مدت مذکور تنها پرونده ٨نفر منتج به صدور حکم زندان شده است و مابقی هنوز در بلاتکلیفی و بازداشت به سر می‌برند.
روند چشمگیر بازداشت‌شهروندان مدنی و فعالان فرهنگی در کردستان همچنان استمرار داشته، به طوری که هر روز شاهد بازداشت تعدادی دیگر از شهروندان کُرد توسط نهادهای امنیتی حکومت اسلامی ایران هستیم. 
ارقام مذکور صرفا با استناد به مرکز ثبت آمار آژانس کُردپا بوده و احتمال بالاتر بودن آمار واقعی بالقوه می‌باشد.

۱۳۹۰ دی ۱۷, شنبه

نیگه‌رانیی یه‌کیه‌تیی ئورووپا له‌ زۆربوونی ئێعدامه‌کان له‌ ئێراننیگه‌رانیی یه‌کیه‌تیی ئورووپا له‌ زۆربوونی ئێعدامه‌کان له‌ ئێران

کاترین ئێشتۆن، به‌رپرسی سیاسه‌تی ده‌ره‌وه‌ی یه‌کیه‌تیی ئورووپا رۆژی هه‌ینی 16ی به‌فرانبار له‌ برۆکسێل نیگه‌رانیی خۆی له‌ ره‌وتی زۆربوونی ئێعدامه‌کان له‌ ئێران ده‌ربڕی.
 کاترین ئێشتۆن ده‌ڵی که‌ ژماره‌ی ئێعدامه‌کانی ساڵی رابردووی کۆماری ئیسلامیی ئێران له‌ هه‌موو وڵاتێکی دیکه‌ زیاتر بووه‌ و ئه‌و ئاماره ئه‌وه‌ پیشان ده‌دا که‌ ئێران به‌ پێێ حه‌شیمه‌ته‌که‌ی له‌ سه‌رووی هه‌موو ئه‌و وڵاتانه‌یه‌‌ که‌ حوکمی ئێعدامیان تێدا جێبه‌جێ ده‌کرێ.
رێکخراوی لێبوردنی نێونه‌ته‌وه‌یی ماوه‌یه‌ک له‌وه‌پێش و له‌ نیوه‌کانی ماگی دێسامبری 2011 دا رایگه‌یاندبوو که‌ ژماره‌ی که‌سانی ئێعدامکراو له‌ ئێران له‌ ساڵی 2011 دا لانیکه‌م 600 که‌س بووه‌.
کاترین ئێشتۆن وێڕای ره‌خنه‌گرتن له‌ پێشێلکردنی مافه‌ قانوونیه‌کانی مه‌حکوومکراوان له‌ دادگاکانی ئێران، باسی له‌ هه‌زاران به‌ندکراوی دیکه‌ له‌ زیندانه‌کانی ئێران کرده‌وه‌.
نیگه‌رانیی کاترین ئێشتۆن له‌ ژماره‌ی ئێعدامه‌کان له‌ ئێران دوای ئه‌وه‌ دێته‌ به‌ر باس که‌ که‌مپه‌ینی نێونه‌ته‌وه‌یی مافه‌کانی مرۆڤ له‌ ئێران، لیست و ناونیشانی 101 که‌سی بڵاو کرده‌وه‌ که‌ به‌ نهێنی له‌ به‌ندیخانه‌ی وه‌کیل ئابادی مه‌شهه‌د له‌ دار درابوون.
سزای له‌ سێداره‌دان له‌ 96 وڵاتی جیهان وه‌ک برێزیل، تورکیه‌ و رواندا به‌ شێوه‌یه‌کی ره‌سمی هه‌ڵ وه‌شاوه‌ته‌وه‌ و 34 وڵاتی دیکه‌ی جیهانیش وه‌ک کێنیا، مه‌راکش و رووسیه‌ش جێبه‌جێ کردنی سزای ‌ ئێعدامیان راگرتوه‌.
چین، ئێران، ئه‌مریکا، سووریه‌، عه‌ره‌بستان و کۆره‌ی باکوور له‌ سه‌رووی ئه‌و وڵاتانه‌ن که‌ زۆرترین ئێعدامیان تێدا جێبه‌جێ ده‌کرێ.
-----------------------

دەمیرتاش: ئەردوغان تۆ خۆت بەچی ئەزانی؟ئێمە سەرۆک وەزیرانی تۆ زێهنیەتی تۆ و دەولەتی تۆ ناناسین ، ئێوە شەرعیەتیتان نیە.. حەدی خۆت بزانە...تۆ قاتڵی تۆ ئەبێ لێپرسینەوەت لەگەڵ بکرێ

---------------------------

نەڕەی شێرە ژنی باکوور لە پەرلەمانی تورکیاتکایە وەک کوردێک ئەم ڤیدیۆ بۆ هاوڕێکانت بنێرە 

شێرە ئەندام پەرلەمانی پارتی ئاشتی و دیموکراتی بەدەپە، لە وتارێکی مێژوییدا دژ بە قەتڵ و عامەکەی شرناخ، لەبەردەم ئەندامانی پەرلەمانی تورکیادا راستیەکان دەخاتە روو.. ئەم ڤیدیۆیە شایەنی ئەوەیە هەموو کوردێک تەماشای بکات
پەیجی شەقام لە فەیس بووک ئەم ڤیدیۆیەی داناوە و مالمۆکوردیش لە یوتوب دایبەزاند

----------------------------

چرا سياست سنتي كورد نمي‌تواند آزادي كوردستان را رقم بزند؟ چرا پروژه‌هاي آنها با شكست مواجه شده و كوردستان را از زير ستم دولت‌ـ ملتهاي ايران و تركيه و عرب نجات نمي‌دهد؟ آيا با خودمختاري‌خواهي غيردموكراتيك مي‌توان در فرداي ايران حقوق كوردها را تضمين نمود؟ چرا تنها راه آزادي كوردستان خودمديريتي دموكراتيك و سيستم كنفدراليسم دموكراتيك است؟
براي درك اين مطلب اين نظرات جالب توجه رهبر آپو را به دقت مطالعه كنيد:
در زمینه‌ى تشکیل هویت معاصر کورد در شرق کوردستان مقاومتهایی که به رهبری بابانزاده‌های سوران در سال 1806 آغاز شده و تا به امروز تداوم دارند، تاثیر بسزایی دارند. عصیانهایی که از اوایل سده‌ی 19 آغاز شده‌اند، تاثیری عمومی دارند. فعالیتهایي كه در راستاي توانمندسازی قدرت مرکزی صورت گرفته‌‌اند علاوه بر تصفیه‌ی قدرتهای مزدور سنتی، اتوریته‌های عشیرهای و خان‌نشینی کورد را هم با تصفيه مواجه ساخته‌اند 
اما نتوانسته‌اند بر روی فرهنگ اجتماعی چندان تاثیرگذار باشند. به نوعی میتوان گفت کوردیت مبتنی بر قدرت تصفیه شده اما کوردبودن اجتماعی وارد مرحله‌ی نوینی شده است. عصیانها بیشتر در راستای بازستاندن قدرت ازدست‌رفته صورت گرفته‌اند. صیانت از موجودیت ملی تمامی کوردها و پیشبرد آن هدف آنها نیست. میبایستی این ویژگی اتونومیهای آریستوکراتیک[خودمختارىهاى قشر اشرافى] را به خوبی درک کرد و آنها را از جنبشهایی که در راستاى صیانت از موجودیت ملی و تحقق آزادی هدفمند هستند به خوبی متمایز ساخت.
جنگها و درگیریهای اتونومیخواه غیردموکراتیک، به اقتضای ساختار طبقاتیشان عمدتا با شکست مواجه شده و نتیجتا تخریبات ژرفی را بر روی موجودیت و آزادی ملی تمامی کوردها برجای نهاده‌اند. هر شکستی راه بر یک قتل‌عام گشوده است. هر قتل‌عام نیز نسل‌کشی فرهنگی را یک گام دیگر به پیش برده است. جنبشهای به رهبری «شیخ عبیدالله نهری» در سال 1878، «اسماعیل سمکو» در سالهای 1920 و «قاضی محمد» در سالهای 1945 راه بر نتایجی مشابه گشوده‌اند. شکست و سرکوب، «موجودیت و آزادی ملی» را ضعیفتر نموده و راه بر ناامیدی گشوده است. آزمون جمهوری مهاباد به رهبری «قاضی محمد» به‌رغم کیفیت خلق‌مدار و مدرن خویش از دچار شدن به همان عاقبت سنتي رهايي نيافته است. پیمان «سعدآباد» در سال 1937 که ميان فاشیسم سفید ترک و رضا پهلوی منعقد شد، در حقیقت شکل مدرن پیمان «قصر شیرین» بود که هدفش ژرف‌سازی تجزیه‌ی کورد و تصفیه‌ی مشترک جنبشهای آزادی خواهی بود. امروز هم میتوان از پیمانهای بیشماری مابین قدرت فاشیست سبز در ترکیه و قدرت فاشیست اسلامی ایران بحث نمود که در «برابر مبارزه‌ی صیانت از موجودیت ملی کورد و تحقق آزادی کوردستان» به صورتی پنهانی منعقد میگردند و عملی میشوند.
متن كامل را در آلترناتيو شماره 16 مطالعه كنيد
-----------------------------

ئه‌وه كه له ئيمرالي ئشكه‌نجه ده‌كريت ته‌نيا يه‌ك نه‌فه‌ر نيه... نه‌ته‌وه‌ييكه كه بو ئازادي به‌رخوه‌دان ده‌كا..... ريبه‌ر ئاپو، ئيراده‌ي سياسي ئيمه‌يه... با له ئيراده‌ي خومان خاونداري بكه‌ين... ئه‌وه سالي تازه‌ش نزيكه، ده‌سكه‌وته‌كاني گه‌لي كورد له‌م ساله كه‌م نه‌بوو... له قه‌نديل حماسه‌يكمان خولقاند... خوريوه‌به‌ري ديموكراتيك له باكوري كوردستان پيش ده‌كه‌وي... بلام ريبه‌ر ئاپو هيشتا له زيندان دايه... دياره تيكوشانمان هيشتا كه‌مه... با ئه‌م سال به به‌رز كردني ئاستي تيكوشاني خومان، بكه‌ينه سالي ئازادي ريبه‌ر ئاپو... ئازادبووني ريبه‌ر ئاپو، ئازادبووني كوردستانه
ڕێوار ئاودانان
-----------------------

تجاوز در زندانهای جمهوری اسلامی ایران

۱۳۹۰ دی ۱۶, جمعه

موضوع اطلاعیه در باره تحریم انتخابات ضد دموکراتیک و ضد آزادی رژیم آخوندی.


موضوع اطلاعیه در باره تحریم انتخابات ضد دموکراتیک و ضد آزادی رژیم آخوندی.
دانشجویان کارگران دستفورشان دکانداران و کشاورزان و دامداران و شهر نشینان و مردم سرتاسر ایران همچنان که خودتان میدانید این رژیم یک رژیم بیمار خشونتکار که در بین ملت و مردم ایران بذر خشونت و انتقادم جویی کاشته است و بنیاد ارزشهای بشری و ارزشهای انسانی را زیر پا نهاده است و یک جو رعب و وحشت برای همه مردم ایران ایجاد نموده است بنوعی جامعه را دچار بیماری روانپویشی نموده است و محیط زندگی را خطرزا نموده است و باعث نابسامانی و بی ثباتی جامعه شده است بر روان کودکان تاثیر مخربی داشته است و یک محیط خطرزا و نا امن برای کودکان شیرین و عزیز ایرانی ایجاد نموده است و بنیاد جامعه را متزلزل نموده است و ترس و وحشت ایجاد نموده است و در مله عام در جلو چشم کودکان انسانها را دار میزنند که بر و روان کودکانی که چنین صحنهای را میبنند تاثیر مخربی و خطرناکی دارد که کل جامعه را به یک وحشی تبدیل میکند که آینده ی خاصی نصیب این کودکان نخواهند شد بنابر این این انتخابات را تحریم کنید این رژیم باز ایجاد نا امنی اجتماعی و سرکوبهای خشن و فیلتر نمودن سایتهای علمی و فرهنگی و جلوگیری از پیشرفت ملت اینها خودش نوعی زندانی نمودن 80 میلیون انسان ایرانی میرساند در قفس ولایت ترور وحشت فقیه تا میتوانید این انتخابات را تحریم کنید.
جمع آوری ماهواره ها و ضرر رساندن به اموال ملت ریختن به درون خانها در نصف شب و کودکان را دچار وحشت نمودند اینها چیزهای هستند که نباید فراموش نمود اینها خودش گامبرداشتن در جهت ضد اجتماعی و برهم زدن ارزشهای اجتماعی و انسانی میباشد که سردمداران رژیم دست به آن میزنند بنابر این نباید بیشتر از این به این نظام بوگند مشروعیت بخشید بلکه باید تحریم کرد در صورت سرکوب با شیوه ی لیبی از جامعه جهانی درخواست کمک کنید با جامعه ی جهانی اتفاق کنید تا همچون قذافی ولایت هم ریشه کن کنید و مردم ایران باید از مردم لیبی درس بگیرند با همان شیوه با سرکوبگران رفتار کنند که لیبیها با سرکوبگران خود کردند.
از این هم بگذریم ایجاد فقر نداری بیکاری و بخشیدن داریهای ملت و مردم ایران به ترویستها و دولتهای دیکتاتوری مثل دیکتاتور سوریه و گروه های تروریستی مثل حماس حزب الله که سالانه چندین ملیارد دلار به جیب میزنند با اسم بیت المال اما مردم ایران باید در خیابانها زیر کارتون بخوابند و فقر به حد خودش رسیده است از 30% به 45% رسیده است و پخش و توضیح موادرمخدر توسط سپاه پاسداران در بین جوانان اینها همه و همه برای نابودی ارزشهای انسانی و بشریست که انجام میشود توسط مسئولین رژیم علیه ملتهای ساکن ایران.
دوستان و عزیزان و ملت عزیز ایران همچنان که میدانید این رژیم مشروعیت خویش را از دست داده و رای دادن به این رژیم به این معنا میباشد که رای دهندگان دارند به شکنجه اعدام تجاوز سرکوب آزادی بیان دخالت در امور خصوصی فردی و خانوادگی مشروعیت میبخشند و مشروعیت دادن به چنین نظامی سراپا دروغ و فریب به این معنا میباشد که رای دهندگان خود خواستار باقی ماندن خویش در زندان ولایت مطلقه فقیه هستند.
بنابر این ما خواستار تحریم همجانبه این انتخابات قلابی و دروغین هستیم همچنان خودتان با خبر هستید مسئولین رژیم قول و قرارهای زیادی به مردم داده اند هیچ کدام از این قول و قرارهای که تا بحال مطرح شده است عملی نشده اند فقط و فقط در جهت فریب دادن افکار عمومی و فریب دادن ملت و ملیتهای ایرانی بود ه است برای پیشبرد اهداف شوم این نظام تماما دروغگو و سرکوبگر و جنایتکار بوده است.
بنابر این اگر میخواهید به این رژیم نه بگوید پس این انتخابات را تحریم کنید و در روز انتخابات از خانه های خود بیرون نروید و دگانهای خود را قفل کنید و به هیچ عنوان از خانه خارج نشوید.
این رژیم دگر اندیشانی که تفکرشان مخالف تفکر ولایت فقیه است با نام محاربه با خدا اعدامش میکنند و یا به حبسهای طولانی محکومش میکنند یعنی به قول خرافات پرستان نظام ظلم و ستمگر ولایت مخالفین اسلحه بر داشته اند با خیالهای پوشالی آنها در جنگ هستند و به سوی آسمان تیر اندازی میکنند وقتیکه کسی با چنین بیماری ای خود را ولی امر معرفی میکند ولی امر یعنی این آقایان حق دارند هر کسی که بخواهند بکشند و از بین به برند و کسی چیزی نگوید این امر ولی امر بوده است.
و رژیم ولایت فقیه برای هر مناطقی در ایران تیمهای خصوصی اطلاعاتی و امنیتی تاسیس نموده است که هر یک از این تیمها وظیفه ی خاص خودشان دارند یک تیم مسئولیت معتاد نمودند جوانان کرد در کردستان هستند که تعداد این تیمهای که به کردستان فرستاده شده اند از مناطق دیگر ایران بیشتر هستند مجموعا 2600 نفر آموزش دیده ورزیده به کردستان فرستاده شده اند که بر زبان کردی مسلط هستند و متاسفانه جاشهای منطقه هم با آنها همکاری میکنند.
رای دادن شما به این معنا میباشد که دارید به این جنایتهای زیر مشروعیت میبخشید.
اینها به 9 تیم تقسیم شده اند یکی از این تیمها زن هستند با همکاری چند مردی میان خود که برای به فساد کشاندن جوانان و دختران کرد کار میکنند و خانه های برای بهزیسیتی تشکیل میدهند و زنان و دختران جوان تیز هوش کرد را به دام می اندازند و سپس شخصیت اینها را خرد میکنند و آنها را به یک خانه دعوت میکنند و راه را هموار میکنند تا توسط مردانی که با آنها هستند مورد تجاوز قرار بگیرند و در هنگام تجاوز ازشون فیلمبرداری میکنند.
تیم دوم تیم پخش و توضیح موادمخدر میباشد که میخواهند جوانان کرد را معتاد کنند به مواد مخدر.
تیم سوم تیم و گروه اجتماعی نامدارند که این گروه بیشتر با بچه ها ی زیر 4 الی 10 ساله سر و کار دارند که از راه این کودکان بر والدین آنها جاسوسی میکنند از آنها حرف میکشند که در خانه پدر و مادر آنها در باره چه چیزهای گفتکو میکنند و بیشتر چه برنامه های را نگاه میکنند و چه نوع اخباری و تلویزیونی نگاه میکنند اشراف دارند و از این راه کنترل میکنند.
تیم چهارم همان تیمی میباشد که برای مزدور بگیری و جاش بگیری کار میکنندو مسئولیت سازماندهی جاشها بر عهده دارند.
تیم 5 مسئولیت دارند که برای کنترل و رده یابی تلفنهای همراه و کنترل ارتباطات تلفنی هموطنان را زیر نظر دارند.
تیم 6 مسئولیت نصب دستگاهای کنترل و برای شنود خانوادها میباشد این دسته کسانی که توسط گروه اول به دام می افتند به این دسته معرفی میشوند و این دسته هم آنها را وادار میکنند که دستگاهای شنود را به آنها بدهند و به خانها رفت و آمد کنند تا بتوانند این دستگاها را در خانه ها قایم کنند برای شنود گقتگوهای خانوادها.
تیم 7 کارشان بیشتر اقتصادیست که کارخانه های ساخته اند از راه این کارخانه ها کار جاسوسی تخریبی میکنند که کسانی را استخدان میکنند که مشروط به همکاری باشد با این تیمها.
تیم 8 کارش پخش و توصیح تفکر وهابیت میباشد که تا جامعه کرد به چند دستگی تقسیم بشوند و همکاری مالی وهابیها هستند در کردستان.
تیم 9 که کارش دو نوع میباشد نوع اولش کنترل افرادیست که قبلا سابقه عضویت احزاب سیاسی دارند و در ضمن فرستادن افراد خویش برای برهم زدن امنیت اقلیم کردستان این تیم بیشتر با انسار الاسلام کار میکنند و اعضای بیشتر این تیم عراقی هستند و اتحادیه اسلامی کردستان عراق با آنها زد و بند دارند.
و تیمهای مشابه هی به بلوچستان و آذربایجان و خوزستان فرستاده شده است که فقط و فقط کارشان تخریب و نابودی شیرازه و بنیاد اجتماعی و فکری و نابودی ارزشهای بشریست در این مناطق که امروز این اطلاعیه بیشتر برای تحریم انتخابات میباشد که به نوع برخورد نیروهای امنیتی رژیم در کردستان اشاره نمودم که رفتار این تیمها در مناطق دیگر ایران یک شیوه هستش .
من دوباره از تمامی ملیتهای ساکن ایران کرد بلوچ آذری ترکمن لر عرب و فارسها میخواهم به هیچ عنوان در این انتخابات شرکت نکنند به این رژیم همه با هم یکصدا نه بگویند نه گفتن شما همان تحریم انتخابات ضد آزادی و ضد دموکراتیک این رژیم میباشد.
درد بر ملیتهای ایرانی درود بر دانشجویان و تمانی قشرهای جامعه ایران زنده باد صلح و آزادی
با تشکر ساموئیل کرماشانی مورخ 6/1/2012


-------------------

دوستان 8 آیدی در فیسبوک کشف شده اند هر 8 تاشون متعلق به افرادی هستند که در ایران خانه خریده اند و بنوعی ریشه شان زیر دست وزارت اطلاعات گیر افتاده است که برای ایمیل بخش وزارت اطلاعات کرمانشاه نام و اسامی اشخاص مخالف رژیم را ارسال میکنند متاسفانه چند نفر از این افراد در یک ماه پیش به سفارت رژیم رفته و سفارت یک نامه به آنها داده است و با اسم جریانی سیاسی برای وزارت اطلاعات فعالیت میکنند تعدادی از این افراد اهل مناطق کرمانشاه هستند  در این نامه ای که توانسته ایم بدست بیاوریم  آمده است که به شخصی داده شده است هنوز به خاطر یک سری مسائل امنیتی اسم و عکسش منتشر نمیشود چرا چون اسم و عکس ایشان در دست دستگاهای امنیتی اروپا قرار دارد  در این نامه آمده است تا میتوانید علیه فردی که خود را ساموئیل کرماشانی معرفی میکند و دست پروردی موساد اسرائیل است خود داری کنید و از سازمانها و گروه های که اهل مناطق کرمانشاه هستند  بخواهید تا  تمامی ایمیل های که ایشان ارسال میکند بدون پاسخ باشند بنوعی برخورد کنید که دیگران به شما شک نکنند که شما از راه سفارت توجی شده اید و از این راه از تشکلهای محلی خود بخواهید که از این شخص دوری کنند  این من به بعضی از این تشکلها در حال حاضر شک کرده ام  این شک روزبروز بیشتر میشود و ما را ملزم کرده است از یاران خویش بخواهیم این جریانات را زیر ذره بین قرار بدهند چند نفر از اینها در استان سودرمانلند بر سر میبرند و یکی در شهر هالمستاد 4 نفر دیگر در شهر گوتنبورگ و 6 نفر دیگرشان در فنلاند بر سر میبرند متاسفانه تعدادی از این افراد یارسانی هستند و من نمیدانم آخر در ایران میگویم مجبور شده اند برای وزارت اطلاعات کار و جاسوسی بکنند آخر اینجا چرا یعنی میشه این همه ظلم و این همه ستم را فراموش کرده باشند و در خدمت وزارت اطلاعات در آیند؟
در صورت لزوم عکس و مشخصات این افراد که دارند به سوی سفارت میروند و نامه های که از سوی سفارت دریافت نموده اند منتشر میکنیم حتی چند باری سفیران رژیم را به خانه دعوت نموده اند و کارهای هم کرده اند من وارد جزئیاتش نمیشوم.
در حال حاضر در اروپا کمیته های خارج کشوری حزب دموکرات کردستان ایران در هر شهری که هستند دو نماینده برای روابط بین سفارت و این کمیته ها به دستور خود رهبری حزب تشکیل داده اند من در آینده به طور کلی یا منتشر و یا عدم منتشرش ربط به اجازه نیروهای امنیتی این کشورها دارد که آیا منتشرش کنم و یا مثل کتاب چاپش کنم. به اضافه افراد مسئول و طرفداران آقای مهتدی در ایران خانه خریده اند و از راه اقلیم کردستان به آسانی به ایران سفرهای هم میکنند در این باره عکس وجود دارد در صورت لزوم آن را منتشر میکنم این آقایان در پیش پیر زنان و پیر مردان در پشت دیوارهای شهرهای که در آن زیست میکنند پشت سر بنده دست به گند خوری میزنند جرئت ندارند علنا  چیزی را بگویند  اما اگر این روند ادامه داشته باشد من مجبور میشوم به طور علنی  همه چیز را منتشر کنم از مهمانی سفیر رژیم گرفته تا رفتن به جوانرود و سرپل ذهاب و کرمانشاه از راه مرز پرویزخان که اول به اقلیم کردستان سفر میکنند سپس از راه مرز بین ایران و عراق مرز پرویزخان به داخل ایران سفر میکنند و در ایران چندین ساختمان و زمین خریده اند  و از این هم بگذریم خرابکاری در کمپ التاش و ضربه زدن به مجردهای بدبختی که از چنگال رژیم گریخته بودند برای نمونه اینها کمیته بودند و بعضی از مجردها هم کیس خویش را به اینها تحویل میدادند که کمیته های کمونیستی هم میرفتند با تغیرات  کمی و اضافه نمودن چند نامی به کیس کیس را به خانواده ها میفروختند و در عوض با آنها اتفاق میکردند که در صورت رسیدن به اروپا  بابت درست کردن کیس باید به دوستان و هوادران کومه له پول به پردازند خلاصه تجارت بر سر انسانهای بیچاره توسط کیته های این آقایان در کمپ التاش آغاز شد البته این باید روزی به طور کلی و شفاف منتشر بشو د در باره این قضیه.
و حالا در اروپا برای وزارت اطلاعات کوشش و فعالیت میکنند و دور رو هستند پیش من چیزی میگویند و پشت سر من چیز دیگری یعنی همان بیماری اسکیزوفرنی با افکار برهم و درهم بر سر میبرند و خود را زرنگ و تیز هوش خطاب میکنند
اما یک نکته مهم را باید یاد آور کنم این افرادی که امروز برای اطلاعات ایران کار میکنند در زمان وقوع جنگ میان ایران و آمریکا در این کشورها میتوانند دست به کارهای تخریبی و تروریستی بزنند و برای امنیت کشورهای اروپایی خطر است وجود چنین افرادی.
این افراد تقریبا همه برای سازمان امنیت این کشورها شناخته شده هستند و تمامی تحرکات آنها زیر نظر قرار دارد و ما هم دوباره در یک نامه محرمانه این  وضعیت را مشخص کرده و تمامی این جانوران را معرفی خواهیم کرد.
با تشکر ساموئیل کرماشانی
--------------------------------
له‌ ئوسترالیا 5 پیاوی تورك هه‌ڵده‌كوتنه‌ سه‌ر ژنێكى كورد
هەینی, 06 کانونی دووەم 2012 
12:38

دواى ئه‌وه‌ى 5 پیاوى تورك هه‌ڵده‌كوتنه‌ سه‌ر ژنێكى كورد‌و لێیده‌ده‌ن‌و دواتر ژنه‌كه‌ سكاڵا له‌سه‌ر توركه‌كان تۆمار ده‌كات.
دواى ئه‌وه‌ى 5 پیاوى تورك هه‌ڵده‌كوتنه‌ سه‌ر ژنێكى كورد‌و لێیده‌ده‌ن‌و دواتر ژنه‌كه‌ سكاڵا له‌سه‌ر توركه‌كان تۆمار ده‌كات.
رۆژنامەی The Ageی ئوسترالی لەزاری پۆلیسی ئوسترالیاوه‌ بڵاوى كرده‌وه‌ كه‌ ئه‌و ژنه‌ كورده‌ رایگه‌یاندووه‌ "كاتێ من پیاسه‌م ده‌كرد 5 پیاو كه‌ بۆ ماوەیەكی زۆر بەدوامەوەبوون، یەكێكیان بە توركی پرسیاری لێكردم تۆ كوردى، منیش گوتم به‌ڵێ ئەوانیش یەكسەر كەوتنە لێدانم".
ئەو ژنە كوردە تەمەنی 32 ساڵە خه‌ڵكى باكورى كوردستانه‌‌و له‌ ئوسترالیا ده‌ژى‌و بۆ بەشداری كردنی بۆنەكانی سەری ساڵی نوێ‌ لەگەڵ ژمارەیەك لە هاوڕێكانی روویان لە ناوچەی كوینكلیفی باشووری ئەو ووڵاتە كردووە، كاتێ ژنه‌كه‌ به‌ته‌نها خەریكی پیاسەكردن بوو لە یەكێك لە رۆخە لمینییەكانی ئەو ناوچەیە توركه‌كان لێیانداوه‌.
پۆلیس راشیگه‌یاندووه‌ كه‌ "سكاڵاكەی ئەو ژنە كوردە ئێستادا لەژێر لێكۆڵینەوەی پۆلیسدایه‌".

۱۳۹۰ دی ۱۵, پنجشنبه

رژیمی ئێران داوا له‌ ئاڵمان ده‌کات سه‌رۆکی پژاک راده‌ست بکاته‌وه‌


Haci_Ahmedi2

رژیمی ئێران داوا له‌ ئاڵمان ده‌کات سه‌رۆکی پژاک راده‌ست بکاته‌وه‌
له به‌رده‌‌وامی هه‌وڵه بێ ئاکامه‌کانی ڕژیمی ئێران بۆ گووشار خستنه‌ سه‌ر سه‌رۆکی پارتی ژیانی ئازای کوردستان په‌ژاک، عه‌بدولره‌حمان حاجی ئه‌حمه‌دی، سه‌رۆکی کۆمیته‌ی مافی مرۆف مه‌جلیسی ئێران له دیدارێک دا له گه‌ڵ 'توماس کۆنینگز' به‌رپرسی کۆمیسیۆنی مافی مرۆف مه‌جلیسی ئاڵمان دیسانه‌وه داوای به‌ربه‌ست کردنی جموجۆڵی سیاسی حاجی ئه‌حمه‌دی کرد له وڵاتی ئاڵمان.

هاوکات شه‌هابه‌دینی سه‌در جێگری سه‌رۆکی مه‌جلیسی ئێرانیش له وتوووێژێک دا له گه‌ڵ تۆماس کونینگز هه‌مان پێشنیاری ڕاده‌ستی کاربه‌ده‌ستانی ئاڵمان کرد.
ڕژیمی ئێران له دوو ده‌یه‌ی ڕابردوو دا به ده‌یان جار له شاره‌کانی باشوری کوردستان و له ئوروپاش تێرۆی ئه‌نجام داوه‌ و و ئێستاش به تووندترین شێوه‌ نه‌یاران و ڕه‌خنه‌گه‌رانی ڕژیم له ناوه‌وه‌ی ئێران دا سه‌رکووت ده‌کات. له ساڵانی ڕابردوو دا هه‌وڵی دا له ڕێگای پێوه‌ندی دیپلۆماتیک خۆی له گه‌ڵ وڵاتانی دنیا، به‌ر به هه‌ڵسوڕانی نه‌یارانی خۆی بگرێت یان لانیکه‌م بیانخاته ژێر گووشاره‌وه‌.
هه‌ر له‌و چوارچێوه‌یه ‌دا سه‌رۆکی کۆمیته‌ی مافی مرۆڤی مه‌جلیسی ئێران له دیدارێک له گه‌ل تۆماس کۆنینگر KONINGS، سه‌رۆکی کۆمیسیۆنی مافه‌کانی مرۆڤی ئالمان، داوای کرد به‌ر به جموجۆڵی سیاسی سه‌رۆکی په‌ژاک بگرێت له‌و وڵاته‌دا.
هاوکات شه‌هابه‌دینی سه‌در، جێگری مه‌جلیسی ئێران له کۆبونەوەیەکدا له گه‌ڵ تۆماس KONINGSخوازیاری ڕاده‌ستکردنه‌وه‌ی سەرۆکی پژاک حاجی ئه‌حمه‌دی بوو.
پێشتریش وه‌زیری ده‌ره‌وه‌ و وه‌زیری ئیداره‌ی ئیتلاعاتی ئێران به فه‌رمی داوایان له ئاڵمان کرد بوو که سه‌رۆکی په‌ژاک ته‌سلیمی بە ئێران بکه‌نه‌وه.
جێی وەبیرهێنانەوەیە ساڵی ڕابردوو، پۆلیسی ئاڵمان باسی له ده‌سبه‌سه‌ر کردنی چه‌ند که‌س کرد بوو که له هه‌وڵی تێرۆر کردنی سه‌رۆکی پژاک عه‌بدولره‌حمانی حاجی ئه‌حمه‌دی دا بوون.
ئه‌وه له کاتێکدایه که لەچه‌ند مانگی ڕابردوو دا سه‌رۆکی په‌ژاک له نامه‌یه‌ک دا بۆ ئانجێلا مێرکڵ نووسی بووی سه‌ره‌ڕای هه‌وڵه‌کانی په‌ژاک بۆ چاره‌سه‌ری ئاشتیانه‌ی پرسی کورد و گه‌لانی تر له ئێران، ڕژیمی ئێران به‌رده‌وامه له ده‌ستبه‌سه‌ر کردن، ئه‌شکه‌نجه و له سێداره‌دان.
--------------------------


رەژیمی داگیر کری تۆرک لە رۆژانی رابەردۆدا دەستی بە کۆمەلکۆژی کرد لە باکوری کوردستان 
و، بێدەنگیی ئەمەریکا و بەریتانیا زۆر بە توندی ئیدانە دەکەن و دەڵێن "لەوەیش دڵنیان کە بێدەنگیی ئەوان شەرعییەت دەبەخشێتە ئەم کۆمەڵکوژییەی لە دژی گەلی کورد بەڕێوە دەبرێت.
--------------------------------

هفت ستاره درخشان آزادی از آسمان کردستانم هفت گوشه از قلب , و روح و جانم
حەوت ئەستێرەی ئاسمانی بەرخۆدانی کوردستان، گیانیان فیدای ولات کرد. هەرچەند پێی ناوێ بۆ شه‌هیدی وه‌ته‌ن شیوه‌ن گرین ، نامرن ئه‌وانه‌ی وا دڵی میله‌تا ئه‌ژین، بەلام چاوەکانم پرە لە فرمێسک بۆ رۆلە قارەمانەکانی کورد
---------------------------
+
خۆپیشاندانی کوردنی دانیشتۆەی شاری کارلستادی سۆیئد دەژ بە کۆملکوژەی کوردستانیکان بە دەستی رەژیمی فاشیستی تورکیا و لە زوربی شارەکانی ئەرۆپا خۆپیشاندانی هاو شیۆە بە ریۆە چۆ دەژ بە کۆملکوژەی وا لە رۆژانی رابەردۆ دا لە باکوری کوردستان بەدەستی رەژیمی فاشیستی تورکیا .
کوردستانیان زۆر تۆریەی بیزاری خۆیان لە ئەم کردۆە قیزوینی وا دەستلات دارانی فاشیستی تورک ئەنجامیان داوە دەر بریۆە.
بۆ زیدتر بە زمانی سۆئیدی سیری ئەم لینکە بەکن
www.samuelku.blogg.se

-----------
-------------------------
نامه‌یه‌کی کراوه‌ له‌ سه‌رۆک (ئاپۆ) وه‌ بۆ تاکی کوردی وشیار؛؛خه‌م ده‌خۆم؛؛

گه‌له‌ ئازیز و سته‌مدیده‌که‌م، شێرڤانه‌ قاره‌مانه‌کانی وڵاتم، دایکه‌ جه‌رگ سوتاوو خوشکه‌ ڕه‌شپۆشه‌کانی گه‌ریلام، منداڵه‌ هه‌تیوکه‌وتوو بێ نازه‌کانی دوای بۆردومانی فڕۆکه‌کانی زوڵم، پیره‌ مێرده‌ گۆچان به‌ ده‌سته‌کانی سه‌رکوچه‌ی چاوه‌ڕوانی گه‌ڕانه‌وه‌ی ڕۆڵه‌ی ئازیز!! سڵاو له‌ ئێوه‌، سڵاو له چیا ...سه‌رکه‌شه‌کانی کوردستان، سڵاو له‌ کانیه‌ نه‌مره‌کانی کوێستانه‌کانی وڵاتم، ئازیزه‌کانم سڵاوم بگه‌یه‌نن به‌و که‌سانه‌ی که‌ گوله‌ی داگیرکه‌ر سنگی نازداری هه‌ڵته‌کاندن، سڵاوم بگه‌یه‌نن به‌و دایکانه‌ی که‌ له‌ مه‌رگی ڕۆڵه‌کانیاندا چاوه‌ کزه‌که‌نیان له‌ ده‌ست دا! سڵاوم بگیه‌نن به‌و منداڵانه‌ی چاوه‌ڕێی جه‌ژنانه‌ بوون له‌ باوکیان و خێمه‌ی پرسه‌ بوو به‌ میوانی ماڵه‌کانیان، سڵاوم بگه‌یه‌نن به‌و گه‌نجانه‌ی به‌ ئه‌وینداره‌کانیان شاد نه‌بوون و په‌تی سێداره‌ بۆ یه‌کجاری ده‌مده‌مانی کردن، سڵاو له‌ گه‌له‌ به‌ ئه‌مه‌که‌که‌م بکه‌ن، ئه‌وانه‌ی که‌ فه‌له‌ستینی دوه‌میان چێکردووه‌ و به‌ به‌رده‌کانیان سه‌ری ئیمرالیان بڵند کردووه‌، ئه‌وانه‌ی که‌ بێ باکانه‌ خۆیان ده‌ده‌نه‌ به‌ر گوله‌ی داگیرکه‌ران و شه‌یدای مه‌رگی سه‌ربه‌رزین! سڵاو له‌و کانیاوانه‌ بکه‌ن که‌ ڕۆژگارێک تینوێتی ڕێگه‌ی خه‌باتیان پێ ده‌شکێنم! سڵاوم بکه‌ن له‌و که‌سانه‌شی که‌ من به‌ سه‌رۆکی خۆیان نازانن! ئه‌وانه‌ی هه‌وڵه‌کانی چل ملیۆن کورد به‌ بێ ئینسافی هه‌ڵه‌خه‌مڵێنن و چاویان کوێر بووه‌ له‌ ئاست زوڵمی ده‌وڵه‌تی تورک! ئه‌وانه‌ی که‌ له‌ کۆشک و ته‌لاره‌کاندا ژیان به‌ سه‌ر ده‌به‌ن و بۆ ته‌نیا ساتێک بیریان له‌ و هه‌موو گه‌نجه‌ نه‌کردۆته‌وه‌ که‌ جوانی و گه‌نجێتی خۆیان دانا له‌ پێناوی گه‌لیکی سته‌مدیده‌! ئاخر من ناچارم سڵاویان لێ بکه‌م جونکه‌ رێبه‌رێکی ڕاسته‌قینه‌ جیاوازی ناکات له‌ نێوان تاکه‌کانی گه‌له‌که‌یدا! ڕێبه‌ری ڕاسته‌قینه‌ ئه‌بێت شه‌فاعه‌تکه‌ری ڕاسته‌قینه‌ی گه‌له‌که‌ی بێت، ، نابێت کۆمه‌ڵێک به‌ تێکده‌ر و کۆمه‌ڵێک به‌ به‌ کرێگرته‌ و کۆمه‌ڵێک به‌ هه‌رچی و په‌رچی بزانێت! من ئێستاش له‌ ئیمرالی له‌ شه‌وه‌ دره‌نگانه‌کاندا هه‌ڵه‌ستم و خه‌می ئه‌و خانه‌واده‌ هه‌ژارانه‌ ده‌خۆم که‌ سه‌رده‌مانێک داڵده‌ده‌ری پێشمه‌رگه‌بوون و له‌م کاته‌ی نیوه‌ شه‌ودا له‌ سایه‌ی حکومه‌تی خۆماڵیدا ئه‌گه‌ر ده‌عبایه‌ک بدات به‌ جگه‌ر گۆشه‌یه‌کیانه‌وه‌ له‌ به‌ر دژواری ڕێگه‌و بانه‌که‌یان ناتوانن بیگه‌یه‌ننه‌ شارێک، خه‌می ماڵه‌ هه‌ژارێک ده‌خۆم که‌ له‌ کۆڵانی سه‌رکرده‌یه‌کدایه‌ و ئه‌و جیاوازیه‌ چینایه‌تیه‌ ده‌بینێت له‌ نێوان خۆی و کابرای به‌رپرسدا! خه‌می ئه‌و مندالانه‌ ده‌خۆم که‌ جه‌ژنانه‌یان پێ نیه‌و منداڵه‌ مه‌سوله‌کان به‌ به‌رجاویانه‌وه‌ له‌بزینه‌و مه‌سکه‌ت و پسکیتی تورکی ده‌خۆن! خه می ئه‌و گه‌نجه‌ قوڕ به‌ سه‌رانه‌ ده‌خۆم که‌ به‌ داماوی گه‌شتنه‌ زانکۆ و له‌ به‌ر پۆزی مۆنیکای کوره‌ به‌رپرس واز له‌ زانکۆکه‌یان دێنن و سه‌ری خۆیان به‌ یه‌کجاری بۆ ئه‌و دیو سنوره‌کانی نیشیتمان هه‌ڵده‌گرن! خه‌می ئه‌و دایکه‌ شه‌هیده‌مه‌ ئه‌و ژنه‌ شه‌هیده‌مه‌ که‌ له‌ سایه‌ی حکومه‌تی خۆماڵیدا له‌ پرسگه‌ی به‌رپرسێکی فایلداردا به‌ر شه‌ق ده‌درێت! خه‌می ئه‌و هه‌موو شه‌هیده‌مه‌ که‌ له‌ سه‌یوان ڕاکشاون بیر ئه‌که‌مه‌وه‌ ئه‌گه‌ر سبه‌ی کاسۆمۆڵێک قوت بویه‌وه‌ له‌وێش، ئێسک و پروسکی ئه‌وان کام گۆڕستان میوانداریان ده‌کات!! خه‌م ده‌خۆم هه‌ی گه‌ل خه‌م ده‌خۆم!! خه‌مه‌کانم ئه‌گه‌ر باس بکه‌م ئه‌بێت مه‌زڵوم دۆغان و عه‌لی چیچه‌ک زیندوو ببنه‌وه‌ و گوێم بۆ ڕادێرن، ئاخر هه‌ر ئه‌وان به‌ ته‌واوی له‌ من تێده‌گه‌ن. هه‌ر ئه‌وان ده‌زانن من ئه‌م شۆڕشه‌م چۆن دروست کرد! چۆن گه‌لێکم وشیار کرده‌وه‌ داوای مافی خۆی بکات و فێری بکه‌م بڵێت (به‌سه‌) ! به‌ڵام ئه‌سه‌ف!!!!!!!!!!!!! من لێره‌م کێ له‌ ده‌ره‌وه‌یه‌! من له‌ کونجێکی زینداندا ده‌ستبه‌سه‌رم و کێ فه‌رمانڕه‌وایه‌! خۆ من گوێ ناده‌م به‌ شوێنی ژیانی تایبه‌تی خۆم! ئه‌گه‌ر ئه‌م ڕێگه‌یه‌م هه‌ڵنه‌بژاردایه‌ و بومایه‌ به‌ پیاوی ده‌وڵه‌ت ئێستا کۆشکه‌که‌ی ئه‌نتالیام مرۆڤی توشی وه‌حشه‌ت ده‌کرد! به‌ڵام خه‌می گه‌له‌که‌مه‌!! گه‌له‌که‌م!!! کوان ئه‌و سه‌رکردانه‌ی که‌ دڵیان پێ خۆش که‌م دوای من به‌رگری له‌ کورد ده‌که‌ن؟ کوان ئه‌و دڵسۆزانه‌ی من له‌ هه‌بوونی ئه‌واندا سه‌رخه‌وێکی ئارامی بشکێنم؟ من ته‌نها شۆڕشێکم پێ دروست کراو کردم!! چه‌ندین گه‌نجم له‌ شه‌قامه‌ دڵڕفێنه‌کانی پاریس و ئه‌مسته‌ردام و ستۆکۆڵم هێنایه‌وه‌و چه‌کی به‌رگریم له‌ شان کردن! سه‌رکرده‌ی وام دروست کردووه‌ سی ساڵه‌ له‌ شاخه‌ یه‌ک ده‌قه‌ش په‌شیمان نه‌بووه‌ له‌و ڕێگه‌یه‌ی گرتویه‌تی! وه‌لێ هه‌م ئه‌ڵێمه‌وه‌ داخ و مخابن!! جاران هه‌مومان له‌ قه‌ندیل به‌ڵێنمان ده‌دا به‌ یه‌کتری که‌ هه‌ر چوار پارچه‌که‌ پشتگیری یه‌کتر بین! خۆم له‌ شام کادری په‌روه‌رده‌ کراوم دروست ده‌کرد و ده‌منارده‌وه‌ بۆ چیا له‌و کاتانه‌دا چه‌ندین به‌رپرسی کوردی پارچه‌کانی تر ده‌هاتنه‌ لام و مژده‌ی ئه‌وه‌یان پێ ده‌دام که‌ ته‌نیا پارچه‌یه‌کی ئه‌م خاکه‌ داگیرکراوه‌ ئازاد ببێت ده‌بێته‌ په‌ناگه‌ی هه‌موو لایه‌نه‌ کوردیه‌کان!! کوردستان ده‌که‌ین به‌ ماڵی هه‌موو لایه‌ک و تاپۆکه‌ی له‌ گیرفانی زه‌رده‌شتدا ده‌بێت! به‌ڵام کوا؟ گه‌ریلایه‌ک نابینم له‌ سلێمانی سه‌رخه‌وێک بشکێنێت!! شێرڤانێکی په‌که‌که‌م نه‌بینی له‌ سیبه‌ری مناره‌ی چۆلیدا وه‌نه‌وزێک بدات! ته‌نانه‌ت نه‌خۆشخانه‌یه‌کی باشورم نه‌بینی ببێت به‌ داڵده‌ده‌ری گه‌ریلایه‌کی بریندار!! واوه‌یلا له‌و شۆڕشه‌!!!! من ته‌نیا چه‌ند پرسیارێکم هه‌یه‌، ، !!!!گه‌ریلا پیرۆزه‌ یان کۆشک؟ بۆتان و گابار به‌رزه‌ یان پاڵاس و شیراتۆن؟ خاکی دایکی داگیرکراو پیرۆزه‌ یان مۆنیکا و ته‌برید؟ باشه‌ ئێستا جیاوازی باشور و حکومه‌تی سوریا چیه‌ بۆ گه‌ریلا؟ خۆ له‌ گه‌ڵ ئه‌وانیشدا له‌ شه‌ردا نین وه‌ک ئێوه‌! خۆ ئه‌گه‌ر گه‌ریلا پێداویستیه‌کی بوێت و زۆر ناچار بێت وه‌ک چۆن دێته‌ شارێکی باشور له‌ ژێر سه‌د ده‌مامکدا، ، ئاواش ده‌چێته‌ سه‌رده‌شت و وان! زۆرم به‌لاوه‌ سه‌یره‌ هه‌تا که‌ی بیر ناکه‌نه‌وه‌؟ هه‌تا که‌ی ئاوڕێک له‌ مێژوو ناده‌نه‌وه‌؟ باشه‌ ئه‌گه‌ر په‌که‌که‌م به‌ ئامانه‌ت ته‌سلیمی ئیوه‌ بکردایه‌ ئاوا ئامانه‌ت پارێزیتان ده‌کرد؟ وا سنوره‌کان ده‌کوڵێتو ئێ‌وه‌ بێ باکن! شتێک نه‌ما ناوی سروشتی کوردستان بێت هه‌مووی ئه‌تک کراو سوتێنرا ئێوه‌ له‌ خه‌می ئینجانه‌ گوڵه‌کانی ماڵه‌وه‌دان! وا منداڵ و پیرو گه‌نجی سه‌ر سنوره‌کان له‌ جه‌هه‌نه‌مدا ژیان ده‌گوزه‌رێنن ئێوه‌ش له‌ سه‌فه‌ری ئه‌وروپا و ئه‌مریکا ناکه‌ون! تکاتان لێ ده‌که‌م ته‌نیا شه‌وێک بچنه‌ ئه‌و چیایانه‌ و ته‌ماشا بکه‌ن بزانن دۆخی سنور چی لێ هاتوووه‌! سوێنتان ده‌ده‌م به‌ گۆڕی ئه‌و شه‌هیدانه‌ی که‌ سه‌رده‌مانێك هاوسه‌نگه‌ری خۆتان بوون و ئێستا به‌ هۆی بیر و ڕا جیاوازی خانه‌واده‌کانیانه‌وه‌ موچه‌ی شه‌هیدانه‌که‌ی پێ ڕه‌وا نابینن بێنه‌وه‌ سه‌ر خۆتان!! ته‌نها شتێک که‌ ماومه‌ خۆزگه‌یه‌که‌!!! خۆزگه‌ دوای سه‌د جیلی تری خۆمانمان ببینیایه‌ تا بتانزانیایه‌ منێک که‌ له‌ ژورێکی مه‌تر به‌
دو مه‌تردام ناوم ده‌مینێته‌وه‌ یاخود ئێوه‌یه‌ک که‌ نیوه‌ی کوردستانتان کردووه‌ به‌ ماڵی خۆتان، ، بتانزانیایه‌ میژوو کاممان ده‌کات به‌ مه‌خسه‌ره‌ و کاممان به‌ نه‌مری ده‌هیڵێته‌وه‌!!!!


۱۳۹۰ دی ۱۲, دوشنبه

ووحشیگری پلیس ترک علیه کردها را نگاه کنید


ووحشیگری پلیس ترک علیه کردها را نگاه کنید

چل گەنجی بێ‌ تاوان مردن چیتربێ‌ دەنگ نابین) - كوردستان كوردۆ
كۆمەڵكوژییەكەی رژێمی توركیای فاشیست هەستی منداڵانیش دەجولێنی و دەیان هێنێتەدەنگ، ئەم بابەتە نوسینی خوێندكارێكە كەتەمەنی یانزە ساڵە بابەتەكەی بەبێ دەسكاری وەك خۆی
بەڵاوكراوەتەوە،

(چل گەنجی بێ‌ تاوان مردن چیتربێ‌ دەنگ نابین) - كوردستان كوردۆ
پۆلی پێنجەمی بنەڕەتی
ئەمڕۆ كە28122011و ڕۆژی چوارشەممەیە ڕژێمی تورركیا هێرشێكی وەحشیانەی كردە سەرژماریەك گەنجی بێ‌ چەك و لەئاكامدا چل كەس لە ئەو گەنجە بێ‌ چەكانە بوون بەئامانجی كۆمەڵ كوژیەكی تر، هەروەهاچەندین كەسییش تاكوئێستا بێسەروشوێنە، ئەوهێرشە وەحشییانەی توركیا لە كاتێكدا ڕوویدا كەهەموكەسێك چاودادەخەن بۆئەوەی كەمێك بحەوێنەوە، بەڵام ڕژێمی توركیا لەوكاتەشدا هێرش دەكاتە سەرگەلی كورد و كۆمەڵكوژی دەكات، تەنهایەك كەس ڕزگاردەبێت هەندێكیشیان بەتۆپی توركیا پارچەپارچەبون، بۆیەنابێت{پەكەكە}وشۆڕشگێڕان بێدەنگبن لەكاتێكدا ئەگەرچوارچەكداری توركیا بمردایە ئەوا دەبوایە چەندین فڕۆكە بێت بۆگواستنەوەی چوارتەرم، بەڵام دەبێت دەتەرمی كورد بەسەر پشتی هێسترە وە بگوازرێتەوە، لەم كاتەشدا ڕژێمی توركیا واخۆی پیشان دەدات دەستی لەمكارە وەحشیگەرانەیە دا نەبوە، زۆربەئاسانی باسیدەكات ئەگەر گواستنەوەی چەندكەرەستەیەك بەكۆڵ بەتاوانێكی گەوە دابنرێت ئەوا دەبێت كاری چاكەچی بێت؟ هەمووتاكێكی كورد دەزانێت كۆمەڵكوژی بەلای توركیاوە كارێكی زۆرئاساییە وئەم كارە كاری یەكەمجاریان نییە، ئەگەرچەندجارێكیش ئەم كارەیان دوبارە كردبێتەوە ئەوا بیریان لەوە كردۆتەوە كەڕاستییەكان پەردەپۆش بكەن، ئەگەر هاوڵاتیانی توركیش نەزانن ئەوا هاوڵاتیانی كورد دەزانن ئەمەكاری توركیایە وڵاتانی دەرەوە ش لە كاتێكی ئاواپشت لە كورد دەكەن وبێدەنگ دەبن ، با وای دا بنەین ڕژێمی توركیاچل گە نجی لێكوژراوە بەبێ یەوكو دوو وڵاتانی دەرەوە هێز خۆیان دەنارد بۆهاوكاری توركیا بۆ ئەوەی كورد لەناوبەرێت، بەڵام تەنها خەونێكە چونكە كوردا نایەوێت ئەم هێرشە گەورەیە ئەنجام بدات، لەبەرئەوەی لە كاتێكی وادا وڵاتانی دەرەوە هێرش دەكەنە سەر كورد، ئێمە وەك كوردئەم هێرشە شەرمەزار دەكەین وهەرگیز لە بیری ناكەین، پێویستە كوردیش وەك هەرنەتەوەیەكی تر رێز لە خواست ومافەكانی بگیرێت، پێویستە گەلی كورد بێنە سەرشەقامەكان و ناڕەزایی خۆیان دەربڕن لەدژی ئەوكۆمەڵكوژیە.
/////////////////////////////

پێشكه‌شه‌ به‌ دایكی شه‌هیدانی شرناخ ی باكوری كوردستان،ئه‌و شعره‌ جوان و ناسكه‌ی هێمنیان پێشكه‌ش ئه‌كه‌ین، هێمن خۆی له‌سه‌ر عنوانی شعره‌كه‌ نووسیویه‌ بۆ شه‌هیدانی كوردی توركیا له‌ پاشه‌رۆك ئه‌م شعره‌ی بڵاو كردۆته‌وه‌.
بۆ شه‌هیدانی كوردی توركیا
گریانی ڕونوو
ئه‌ی دایكی شه‌هیدی كوردی
تۆ وه‌كو چیای ئاگــــــــــــــــری
له‌به‌ر ته‌وژم و با و تۆفــــــــــان
سه‌خت و ڕه‌ق و پێداگـــــــری
له‌ ئاست ئه‌م داخ و ده‌ردانـــه‌
به‌هیممه‌ت و خۆڕاگــــــــــری
سه‌رت سپی و به‌فراوییــــــه‌
ده‌روونت كڵی ئاگــــــــــــــری
كێ ده‌كا مه‌نعی گریانـــــــت
بۆ ڕونووی كوێستان ناگـــری؟

هێمن
//////////////
قه‌ره‌یڵان: تۆڵه‌ى كۆمه‌ڵكوژییه‌كه‌ى شرناخ ده‌كه‌ینه‌وه‌

سه‌رۆکی کۆنسه‌ی به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی کۆما جڤاکێن کوردستان رایگه‌یاند، تۆڵه‌ى خوێنى ئه‌و كوردانه‌ ده‌كه‌نه‌وه‌ كه‌ له‌ دوو رۆژى رابردوودا له‌لایه‌ن توركیاوه‌ كوژران.

موراد قه‌ریڵان کەسى یەکەمى PKK له‌باره‌ى كوژرانى ئه‌و 36 كاروانچییه‌ كوردانه‌ى له‌ دوو رۆژى رابردوودا له‌لایه‌ن فرۆكه‌ جه‌نگییه‌كانى توركیاوه‌ كوژران رایگه‌یاند "دڵنیابن تۆڵه‌ى خوێنى ئه‌و كه‌سانه‌ ده‌كه‌ینه‌وه‌ كه‌ له‌ شرناخ كوژران".

قه‌ره‌یڵان هاوخەمى خۆى بۆ کەس‌و کارى كوژراوانى پارێزگاى شرناخ ده‌ربڕى‌و گوتى "گەلى کورد لەسەر شەقام‌و کۆڵانەکان هاوار دەکه‌ن PKK تۆڵەبکاتەوە، PKKش پابەندى داواکارییه‌كه‌ى گەلى کورد دەبێت‌و تۆڵەى شه‌هیدانى شرناخ دەکەینەوە".

قه‌ره‌یڵان گوتیشى "خوێنى لاوى كورد بەهەدەر ناچێت‌و ئێمە خاوەنین‌، له‌ حیسابى ئەو کۆمەڵکوژیە دەپرسینەوە، چونكه‌ ئەو کەسانەى کوژراون مرۆڤن نەک مەڕ بەرپرسى یەکەمیش لەو کۆمەڵکوژییە حکومەتى توكیایه‌".

موراد قه‌ره‌یڵان سەرسوڕمانى خۆشى نیشاندا لەبەرامبەر قسەکانى سەرۆک وەزیرى توركیا‌و گوتى "ئه‌و هیچ کەسێکى تاوانبار نەکرد، لەبەرئەوە من دڵنیام کەبەفەرمانى ئەو هێرشکراوە".

شه‌وى 29/12/2011 چوار فڕۆكه‌ى جه‌نگی توركیا بۆردوومانى گونده‌كانى رۆبوسكى و بێژه‌ سه‌ر به‌ قه‌زاى قه‌لابانى پارێزگاى شرناخ له‌ باكوورى كوردستان كرد‌و له‌ ئه‌نجامدا 36 هاووڵاتى كۆڵبه‌ر كوژران
/////////////////////
/

سال 2011 در حالی به‌ پایان رسید که‌ اندوه‌ مرگ صدها قربانی زلزله‌ی "وان" و سیه‌روزی هزاران زلزله‌زده‌ی دیگر در شمال کردستان، با اندوه‌ قتل عام بیش از 35 کولبر کرد شمال کردستان توسط هواپیماهای جنگی ترکیه‌ درآخرین روزهای این سال عجین گشت. در همین سال بود که‌ علاوه‌ بر مرگ دهها کولبر و کسبه‌ی کرد در شرق کردستان با شلیک نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و بازداشت صدها جوان کرد در ایران، ساکنان نوار مرزی اقلیم کردستان با بمباران و آتشباری دو رژیم ایران و ترکیه‌ روبرو شدند. اما در کنار این رخدادها و خاطره‌های ناخوشایند، سال 2011 سال رهایی و استقلال مردم جنوب سودان، سال وزش نسیم آزادیخواهی و سقوط شماری از دیکتاتورها در خاورمیانه‌ نیز بود. امیدواریم در تداوم این قیامها در سال 2012، شاهد سقوط دیگر دیکتاتورهای منطقه‌ و بویژه‌ در ایران و سوریه‌ باشیم و مبارزه‌ی حق طلبانه‌ و اراده‌ی رهایی طلبی کردها در سوریه‌، ایران و ترکیه‌ بر ناقضان و غاصبان حقوق و آزادیهای ملتمان در این کشورها فایق آید. امیدواریم در جنوب کردستان شاهد الحاق شهرها و مناطق مورد مناقشه‌ به‌ اقلیم کردستان ‌ و تعمیق و پیشبرد بیشتر دستاوردهای ملی کرد در سال 2012 باشیم
////////////////

تا روزی که هنوز چشمانم را نبسته اند و می بینم
که در کوچه های هیاهو دخترکان نوبالغ از گرسنگی تن می فروشند 
در شهر های هراس چکمه های دین و قدرت ویرانگرترین مصیبتند
در زندان های فراموشی بدن ها و ذهن های نواندیش می پلاسند و اعدام می شوند
زنان و مردانِ وامانده کُلیه می فروشند
معتاد می شوند
خودزنی می کنند

تا روزی که همه چیز این سرزمین با گام هایی تند رو به سیاهچال زوال پیش می رود
من آری از انسان
من آری از برابری
من آری از عدالت
من آری از آزادی
من آری از انقلاب بیداری حرف خواهم زد

حتی اگر تو بگویی واژه هایت بوی گند کهنگی می دهند
حتی اگر تو بگویی شعارهای پوچ می بافی
حتی اگر تو بگویی می دانی و نمی شود
من آری از حقیقت پیش چشمانم حرف خواهم زد
سرودهای تلخ و اشک آلود، اما امیدوار خواهم ساخت
تا روزی نه چندان دور
که بی تردید خواهد شد
.
.
پویان مقدسی